Pro pořadatele akcí

Zajištění stánku na trzích

Zajištění stánku na farmářských a adventních trzích zajišťuje Městské kulturní středisko - p. Nováková (tel.: 518 614 624, pokladna@mkskyjov.cz). Více informací na webových stránkách MKS v sekci TRHY. 

Zajištění místa při trzích na náměstí v prostoru tzv. kapky zajišťují Technické služby - tel.: 518 697 437.

Užití znaku města při pořádání akcí

Pokud při své akci nebo při jakékoliv jiné činnosti potřebujete využít znak města, je nezbytné zažádat o povolení užití znaku tím, že vyplníte žádost o užití znaku a elektronicky nebo osobně ji doručíte na Odbor školství a kultury (Masarykovo náměstí 18, 4. patro, PaedDr. Ilona Slaninová, e-mail: i.slaninova@mukyjov.cz). 

Zábor veřejného prostranství

Jestliže při pořádání akce pořadatel potřebuje využít veřejná prostranství ve vlastnictví města (komunikace, náměstí, zeleň ad.), jedná se o zábor veřejného prostranství. Pro povolení se obraťte na Odbor majetkoprávní, Renata Bílková (r.bilkova@mukyjov.cz518 697 575).

Ohlášení veřejně přístupné akce

Organizátoři a pořadatelé při pořádání sportovních, kulturních a dalších veřejnosti přístupných akcí mají ve smyslu čl. 2 Obecně závazné vyhlášky města Kyjova č. 1/2007 povinnost oznámit Městskému úřadu Kyjov nejméně 15 dnů před konáním akce tuto skutečnost tím, že vyplní Formulář pro ohlášení veřejně přístupné akce. 

Formulář pro oznámení je možno získat:

  • v papírové podobě na Odboru školství a kultury (Masarykovo náměstí 18, 4. patro)
  • v elektronické podobě (viz níže)

Vyplněný formulář ve dvou vyhotoveních osobně doručte na Městský úřad Kyjov, Odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí 18, 697 01 Kyjov (boční vchod budovy 4. patro) kontakt: PaedDr. Ilona Slaninová,  Email: i.slaninova@mukyjov.cz , Tel.: 518 697 580

Uzavření smlouvy o užití chráněného díla

Pořadatelé a provozovatelé hudebních produkcí mají dle autorského zákona povinnost uzavřít smlouvu o užití chráněného díla. Kdy a s kým musí provozovatel uzavřít smlouvu o užití chráněného díla?

  • u živé veřejné hudební produkce 10 dnů předem s OSA (např. taneční zábava, koncert)
  • při veřejném užití reprodukované hudby s OSA i s INTERGRAM (např. diskotéky, cvičení při hudbě, ale i televizní nebo rozhlasový přijímač v restauračním zařízení, ne však na hotelových pokojích)

Podrobnosti o autorském zákoně naleznete níže.

Autorské právo v praxi

S účinností od 1. prosince 2000 vstoupil v platnost zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Pro právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů (tj. při podnikatelské činnosti užívají děl ve smyslu autorského práva), vyplývají z uvedeného zákona povinnosti, jež je nezbytné respektovat. Kdo neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, jde o porušení autorského zákona se všemi právními důsledky (přestupek podle ust.. § 32 odst. 1 písm. a zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, za který může být uložena pokuta až do výše 15 000 Kč). Autory, výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových autorů a jejich dědice zastupují organizace, které mají oprávnění k výkonu hromadné správy autorských děl. Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti, výkony umělců a jejich záznamy jsou chráněny 50 let od roku, kdy byl záznam výkonu pořízen nebo zveřejněn.

OSA - Ochranný svaz autorský

Organizace mající výhradní oprávnění k výkonu hromadné správy práv autorů hudebních děl s textem i bez textu. Hlavním předmětem činnosti je ochrana práv hudebních autorů, udělování souhlasu k užití jejich děl, vybírání autorských honorářů od uživatelů hudebních děl a jejich rozdělování autorům a hudebním nakladatelům. Působí jako nezisková organizace. Zastupuje kolem 3 700 českých, hudebních skladatelů, textařů a nakladatelů a jejich dědiců a více než 400 000 zahraničních autorů. OSA tedy zastává roli prostředníka mezi hudebními autory - vlastníky hudebních práv - a uživateli hudebních děl. Chrání práva autorů, zatímco uživatelům umožňuje užívat hudbu v souladu s právními předpisy. Smlouva o veřejném provozování hudebních děl Vám pomůže předejít veškerým komplikacím při veřejném užití autorsky chráněných dél.

Adresa:
Ochranný svaz autorský - regionální pracoviště
Bašty 8
602 00 Brno
tel.: 542 215 788

Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách http://www.osa.cz .

INTERGRAM

Občanské sdružení mající výhradní oprávnění k výkonu hromadné správy práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu majetkových práv, která jim vyplývají z autorského zákona, a to především tím, že za výkonné umělce a výrobce záznamů poskytuje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony a záznamy a vybírá pro ně za toto užití odměny. INTERGRAM zastupuje více než 7 000 českých nebo v České republice žijících výkonných umělců a dědiců jejich práv a více než půl miliónu zahraničních výkonných umělců. Smlouva s INTERGRAM o veřejném užití výkonů umělců a záznamů výrobců uživateli umožní užívat výkony a záznamy v souladu s právními předpisy a vyhnout se tak postihu za porušování autorského zákona.

Adresa:
INTERGRAM - regionální pracoviště
Veveří 46
602 00 Brno
tel.: 541 242 578

Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách http://www.intergram.cz .

DILIA

Divadelní a literární agentura je kolektivní správce k dílům uměleckým, vědeckým, audiovizuálním a audiovizuálně užitým včetně děl výtvarných autorů. DILIA uzavírá s uživateli předmětu ochrany nebo s osobami oprávněnými hájit zájmy v nich sdružených uživatelů smlouvy, kterými pro uživatele poskytuje oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují. Stanovuje výši odměny a způsob placení odměn a sleduje jejich plnění a určuje způsob placení odměn stanovených autorským zákonem.

Adresa:
DILIA, divadelní a literární agentura
Krátkého 1
190 03 Praha 9
tel.: 283 892 688

Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách http://www.dilia.cz .

Co musí znát pořadatel hudebních produkcí aneb autorské právo v praxi

Každý uživatel chráněného hudebního díla je povinen podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) opatřit si předem od nositele práv souhlas k užití díla. Souhlas k užití hudebních děl s textem či bez textu uděluje kolektivní správce, v tomto případě Ochranný svaz autorský (OSA). Totéž platí i pro užití práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, kde souhlas k užití uděluje INTERGRAM. Pro právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů (tj. při podnikatelské činnosti užívají děl ve smyslu autorského práva), vyplývají z uvedeného zákona povinnosti, jež je nezbytné respektovat. Povinností je vyžádat si předem souhlas od kolektivních správců (OSA nebo INTERGRAM). Tak např. provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen vždy oznámit příslušnému kolektivnímu správci program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 10 dnů před konáním produkce (§ 100 odst. 6 autorského zákona). Je proto nutné uzavřít licenční smlouvu s OSA. U reprodukované hudby autorský zákon vysloveně neuvádí dobu, kdy musí provozovatel veřejné hudební produkce uzavřít licenční smlouvu s příslušnými kolektivními správci chráněných děl a výkonů výkonných umělců (OSA a Intergram), lze však usoudit, že smlouva musí být vždy uzavřena před prvním užitím chráněného díla. Kdy a s kým musí provozovatel uzavřít smlouvu o užití chráněného díla?

  • u živé veřejné hudební produkce 10 dnů předem s OSA (např. taneční zábava, koncert)
  • při veřejném užití reprodukované hudby s OSA i s INTERGRAM (např. diskotéky, cvičení při hudbě, ale i televizní nebo rozhlasový přijímač v restauračním zařízení, ne však na hotelových pokojích)

Pokud provozovatel neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, tedy neuzavře předem s patřičným správcem chráněného díla smlouvu, jde o porušení autorského zákona se všemi právními důsledky. Taková osoba se dopustí přestupku podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona 200/1990 Sb., v platném znění, za který může být uložena pokuta až do výše 15 000 Kč. Zároveň neoprávněně nakládá s dílem, aniž by k tomu získala potřebnou licenci a odměna za uzavření následné smlouvy činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem (ust. § 40 odst. 3 autorského zákona).

Nejvíce opomíjenou skutečností je povinnost platit při poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. Při poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny; poskytovatelem rozmnožovacích služeb je i ten, kdo za úplatu zpřístupní přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin, je povinen provozovatel těchto služeb platit odměnu (§ 25 odst. 2 písm. e) autorského zákona). Osoby, jež tyto služby provozují, jsou povinny z každé tiskové rozmnoženiny odvést DILIA 0,10 Kč za černobílou rozmnoženinu a 0,20 Kč za barevnou (příloha autorského zákona). Např. za zkopírování lékařské zprávy je provozovatel povinen odvést DILIA 0,10 Kč za každou stránku.

https://www.osa.cz/novela/zakladni-informace/ 

Propagace kulturní akce

  • Kalendář akcí na webu města - Město Kyjov pořadatelům kulturních, sportovních a společenských akcí umožňuje propagaci akce na svých webových stránkách v Kalendáři akcí. Více informací na e-mail: i.slaninova@mukyjov.cz.
  • Výlep plakátu v infocentru - vylepení plakátu k akci uvnitř infocentra a ve vitríně před infocentrem (tel.: 518 323 484info@mukyjov.cz)
  • Výlep na výlepových plochách ve městě - zajišťuje Městské kulturní středisko (tel.: 518 614 624).

Povinnost odesílání vydaných neperiodických publikací

Upozornění vydavatelům obcí (měst) na povinnost zasílat výtisky vydaných publikací (knih, brožur apod.) Publikace jsou trvale uchovávány, jsou dostupné návštěvníkům knihoven a přispívají tak k rozšíření vědomí široké veřejnosti o obcích (městech) i k jejich propagaci, neboť záznamy o publikaci jsou zpracovávány do národních přehledů o nové tvorbě.

V souladu se zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění zákona 320/2002 Sb. O změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů vyplývá povinnost při vydání neperiodické publikace odeslat:

2 povinné výtisky na adresu:

Národní knihovna ČR 
povinné výtisky, Klementinum 190, 
110 00 Praha 1

Kontakt: sekret.ur@nkp.cz

2 povinné výtisky na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně právo úplného povinného výtisku a regionálního povinného výtisku.

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a
601 87 Brno
Kontakt: mzk@mzk.cz

1 povinný výtisk na adresu:

Vědecká knihovna v Olomouci
oddělení doplňování fondů

Bezručova 2, pošt. schr.9
779 11 Olomouc 
akvizice@vkol.cz

Nabídková povinnost

podle vyhlášky č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

O vydání neperiodické publikace informovat elektronicky knihovny dle seznamu:

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/adresy-odberatelu-pv 

Informace lze čerpat na odkazu: http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky 

Přiložené soubory