Nejčastěji kladené otázky

Oblast školství

Které školy zřizuje město Kyjov?

 • Mateřská škola Střed (Mezi Mlaty)
 • Mateřská škola Nádražní
 • Mateřská škola Za Stadionem
 • Mateřská škola Boršovská
 • Základní škola a mateřská škola Dr. Joklíka (U Vodojemu)
 • Základní škola a mateřská škola Kyjov – Bohuslavice
 • Základní škola J. A. Komenského
 • Základní umělecká škola
 • Dům dětí a mládeže

Kdy se koná zápis do mateřských škol?

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Zápis do mateřských škol, které zřizuje město Kyjov, je vždy ve stejném termínu pro všechny mateřské školy.

Kdy se koná zápis do základních škol?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy. Pro všechny základní školy, zřizované městem Kyjovem, je termín stejný.

Je nárok na přijetí dítěte mladšího tří let do mateřské školy?

Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 34 odst. 1: „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

Konečné rozhodnutí o přijetí dítěte mladšího tří let je v kompetenci ředitele školy.

Kdo je zřizovatelem ostatních škol ve městě Kyjově?

Jihomoravský kraj

Oblast sportu

Jaká sportoviště se nachází na Městském stadionu v Kyjově?

Na Městském stadionu naleznete následující sportoviště: atletickou dráhu, hokejbalové hřiště, víceúčelové hřiště (je možno využívat na basketbal, volejbal, tenis a nohejbal), fotbalové hřiště, basketbalovou halu, kuželnu, FIT PARK pro seniory a workoutové hřiště. V zimní sezoně bývá v prostoru víceúčelového hřiště instalována umělá mobilní ledová plocha, kterou lze využívat zpravidla v prosinci až únoru. Dále je možné se v areálu stadionu ubytovat na ubytovně, která se nachází v prostorách přístavby basketbalové haly.

Kdy mohu městský stadion navštívit?

Stadion je otevřen 7 dní v týdnu vč. svátků dle otevírací doby. Sportoviště jsou pro veřejnost uzavřena pouze 24. 12., 25. 12., 1. 1.(ledová plocha funguje v omezeném režimu i v tyto dny) a o Velikonočním pondělí.

Otevírací doba:

Letní provoz (duben – červen, září a říjen)

            PO – PÁ 7 – 21 h

            SO, NE 8 – 21 h

Zimní provoz (listopad – březen)

            PO – NE 8 – 20 h

Letní prázdniny (červenec, srpen)

            PO – PÁ 8 – 22 h

            SO, NE 8 – 21 h

Jakým způsobem mohu stadion využívat?

Veřejnost může veškerá sportoviště využívat zdarma. Má-li však jednotlivec nebo skupina požadavek, že by některé sportoviště chtěl využívat pouze pro sebe, může si kterékoliv sportoviště pronajmout. Pronájem se sjednává se správcem stadionu na tel.: 518 321 118, 724 055 317, 734 369 954. Ceny za pronájem sportovišť a ubytovny byly schváleny Radou města Kyjova a jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Oblast kultury

Kde a jakým způsobem mohu požádat o udělení souhlasu pro užití znaku města Kyjova?

V případě zájmu užití znaku města Kyjova (loga) na tištěných nebo písemných materiálech např. plakátech a reklamních předmětech apod. je třeba předem vyplnit příslušnou žádost o udělení souhlasu pro užití znaku města Kyjova.  Vyplněnou, orazítkovanou a podepsanou žádost ve 2 vyhotoveních je možno přinést buď přímo na odbor školství a kultury, Masarykovo nám 18, IV. patro, dveře č. 412, fyzicky poslat poštou na adresu Město Kyjov, odbor školství a kultury, Masarykovo nám 30, 697 01 Kyjov nebo ji lze doručit naskenovanou e-mailem na adresu i.slaninova@mukyjov.cz. Potvrzenou žádost obratem odešleme zpět včetně dalších potřebných informací – logomanuál města Kyjova, znak města Kyjova v křivkách, znak v tiskové kvalitě.

Kde a jakým způsobem mohu ohlásit konání veřejnosti přístupné sportovní nebo kulturní akce na území města Kyjova?

Ve smyslu čl. 2 Obecně závazné vyhlášky města Kyjova č. 1/2007, kterou se stanovují podmínky k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků platí pro pořadatele povinnost oznámit akci nejméně 15 dnů předem. 

Vyplněný, orazítkovaný a podepsaný formulář ve 2 vyhotoveních je možno přinést buď přímo na odbor školství a kultury, Masarykovo nám 18, IV. patro, dveře č. 412, fyzicky poslat poštou na adresu Město Kyjov, odbor školství a kultury, Masarykovo nám 30, 697 01 Kyjov nebo ho lze doručit naskenovaný e-mailem na adresu i.slaninova@mukyjov.cz

Oblast dotací

Je možné žádat město Kyjov o dotaci?

Ano, město Kyjov od roku 2016 vypisuje dotační programy na podporu sportu, podporu kultury, na podporu zájmových činností, na podporu Minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP Kyjov a na podporu návazných služeb v sociální oblasti. 

Jakým způsobem si mohu o dotaci požádat?

Jak si o dotaci z dotačních programů žádat, v jakém termínu odevzdat žádosti o dotaci a další podrobné informace vč. formulářů žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kyjova naleznete v jednotlivých dotačních programech, které jsou zveřejněny na webových stránkách města Kyjova.

Způsob poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova je také uveden v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova, které jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách města.

Je možné o dotaci požádat i v jiném termínu, než který je uveden v dotačním programu?

Ve zcela mimořádných případech lze v průběhu roku podat žádost o poskytnutí individuální dotace. Pro žadatele i v těchto případech platí ustanovení Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova.

Kdo si může o dotaci z rozpočtu města Kyjova požádat?

Dotace mohou být poskytnuty spolkům, obecně prospěšným společnostem, církevním, náboženským společnostem nebo církevním právnickým osobám a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které mají sídlo (bydliště) nebo působí na území města Kyjova nebo jejichž aktivit se účastní občané města Kyjova, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Jak má vypadat vyúčtování dotace poskytnuté městem Kyjovem?

Do 15. 1. následujícího kalendářního roku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je příjemce dotace povinen na předepsaném formuláři provést závěrečné vyúčtování dotace, které zahrnuje:

 • základní informace o příjemci dotace a výši poskytnuté dotace,
 • slovní vyhodnocení projektu či činnosti, na které byla poskytnuta dotace (včetně uvedení cílové skupiny, doby realizace, způsobu propagace  města a uvedení partnerů realizace projektu či činnosti),
 • položkového vyúčtování dotace včetně ofocených účetních dokladů prokazujících čerpání dotace a dokladů o úhradě (kopie výpisů z účtů),
 • fotodokumentaci, zprávy o projektu zveřejněné v médiích, prospekty, letáky a další výstupy z projektu.

Na originálech dokladů prokazujících využití dotace z prostředků města Kyjova musí být viditelně vyznačeno „Z prostředků města Kyjova byla uhrazena částka ve výši ....Kč“.

V jakém termínu se vyúčtování odevzdává?

Vyúčtování musí být doručeno do 15. 1. následujícího kalendářního roku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Informační centrum

Rád bych v Informačním centru prodával vstupenky na akci, kterou pořádám. Co pro to musím udělat?

Přijdete osobně do Informačního centra se vstupenkami, s pracovníkem IC sepíšete Smlouvu o distribuci vstupenek a Předávací protokol o prodeji vstupenek, v těchto dokumentech jsou stanoveny veškeré podmínky prodeje. Provize pro IC obvykle činí 5 % z ceny vstupenky. Po ukončení předprodeje pracovník IC vyúčtuje prodané vstupenky a provize a předá pořadateli zbylé vstupenky. Utržená částka bude převedena na účet. Pracovníci IC také pomohou s propagací dané akce – viz další otázka.

Jak mi může Informační centrum pomoci s propagací mojí akce?

Pokud máte k dané akci plakát, můžete jej přinést osobně do IC nebo poslat elektronickou formou na adresu: info@mukyjov.cz, poté vám plakát umístíme do vývěsky před IC a vystavíme přímo v IC. Akci zveřejníme na facebooku IC či města Kyjova, dále na webech www.jizni-morava.cz a v Kalendáři akcí města Kyjova. Akci je též možné uvést v měsíčníku Kam v Kyjově – pokud máte zájem o uvedení v této brožurce, je nutné zaslat podklady pro zveřejnění na adresu: kamvkyjove@email.cz do data uzávěrky (ta bývá přibližně kolem 12. dne v měsíci). Datum uzávěrky je stanoveno každý měsíc příslušným pracovníkem IC a dáváno na vědomí avízem, které je rozesíláno e-mailem. Pokud tedy máte zájem o zasílání avíza, je nutné uvést e-mailový kontakt a zažádat o zařazení do databáze kontaktů. Existuje také možnost bezplatného konání akce v prostoru cyklozázemí IC (v případě nepříznivého počasí uvnitř cyklopůjčovny), je však nutné mít na paměti, že prostor má omezenou kapacitu.

Chtěl bych, aby se v Informačním centru prodávalo moje zboží. Jak toho mám dosáhnout?

Od 1.3.2017 je zrušen komisní prodej z důvodu změn souvisejících s EET (elektronickou evidencí tržeb). Pokud máte zájem prodávat Vaše zboží na IC, funguje běžný obchodní vztah (poptávka, nabídka, objednávka, fakturace).

Rád bych si v Informačním centru půjčil kolo nebo koloběžku. Co pro to musím udělat?

K půjčení kola/koloběžky je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas, na jehož základě je sepsána Smlouva o pronájmu. Kromě poplatku za půjčení kol/koloběžek (dle platného ceníku) se platí také vratná záloha 1.000 Kč/kolo, koloběžku. Přilby a zámky jsou ke kolům zapůjčeny zdarma. Je také možnost uplatnit rodinnou slevu 50% (= skupina čítající min. 1 dospělou osobu a dítě). Pokud chcete mít jistotu, že všechna kola/koloběžky nebudou vypůjčená, je dobré si do IC zavolat a kola/koloběžky si rezervovat nebo napsat žádost o rezervaci na e-mail (info@mukyjov.cz). Veškeré související dokumenty (smlouvu o pronájmu, provozní řád, ceník) naleznete ke stažení na www stránkách informačního centra.