Informace o zpracování osobních údajů

GDPR1

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (pověřenec provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží jako kontaktní místo pro dozorový úřad a pro subjekty údajů):

 • Jméno a příjmení: Ing. Marcela Měšťánková, Ph.D.
 • Adresa: Městský úřad Kyjov, Masarykovo nám. 18/4,  697 01 Kyjov 1
 • E-mail: poverenec@mukyjov.cz
 • Telefon: +420 518 697 451

Město Kyjov jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje:

 • pro splnění právní povinnosti, která se na město vztahuje,
 • pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
 • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno,
 • pro účely oprávněných zájmů města či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu Vašich osobních údajů,
 • se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají,
 • výjimečně pro ochranu životně důležitých zájmů nebo jiné osoby.

Město zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro účely výkonu státní správy a povinností dle příslušných právních předpisů, výkonu samosprávy, pro soudní, exekuční, insolvenční a obdobná řízení, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, pro zajištění interních procesů, za účelem komunikace s občany, za účelem uzavření, změny, splnění a ukončení smlouvy, atd. 

K Vašim osobním údajům má přístup správce (město) a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není městu uložena  zvláštním právním předpisem nebo jste k tomu neudělili souhlas.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným skartačním plánem. Doba uložení osobních údajů, které jsou součástí jednotlivých dokumentů (analogových i digitálních), se odvozuje od doby, kterou skartační plán stanovuje jako dobu uložení daného dokumentu, tzv. skartační lhůta. Skartační lhůta celého spisu se řídí dokumentem v tomto spisu, který má nejdelší skartační lhůtu. Pokud je daný dokument (spis) vybrán ve skartačním řízení po uplynutí skartační lhůty jako archiválie, pak je předán příslušnému archivu (Státní okresní archiv Hodonín) a je nadále u něj uložen jako dokument trvalé hodnoty (archiválie).  Pokud není daný dokument (spis) vybrán jako archiválie, pak v rámci skartačního řízení podléhá zničení. 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR),
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní  údaje jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování (právo na výmaz není právem absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR),
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR),
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a, v případě, kdy jsou údaje zpracovávány automatizovaně a ke zpracování dochází na základě souhlasu,
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním),
 • podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: www.uoou.cz,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle nařízení GDPR byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
 • na úhradu hmotné či nehmotné újmy.

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím:

 • datové schránky ID f28bdah,
 • elektronické podatelny epodatelna@mukyjov.cz,
 • poštou nebo osobně na adrese Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
 • ústně do písemného záznamu u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Způsoby ověření totožnosti, např. přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů, přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, ověřením totožnosti – nahlédnutím do občanského průkazu, úředně ověřeným podpisem na písemné žádosti v listinné podobě, apod. Pokud nastanou důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle nařízení GDPR, je možno požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou. Pokud je požadována úhrada, její výše se řídí sazebníkem uvedeným ve směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další související obecné informace naleznete například na WEBu Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Přiložené soubory