Jak žádat o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím /dále také jen „tento zákon“/, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací.

V případě, že není žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel tuto informaci za dostačující, je třeba podat tuto žádost písemně.

Žádost se považuje za podanou dne, kdy ji obdržel povinný subjekt.

a)  Ze žádosti musí být zřejmé:
-    komu je určena,
-    že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

b)  Fyzická osoba dále uvede:
-    jméno a příjmení,
-    datum narození,
-    adresu místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště,
-    adresu pro doručování, liší-li se od těchto adres.

c)  Právnická osoba dále uvede:
-    název,
-    identifikační číslo,
-    adresu sídla,
-    adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost podána elektronicky musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Městského úřadu Kyjov (epodatelna@mukyjov.cz) .

Pokud žádost neobsahuje náležitosti uvedené pod bodem a) a adresu pro doručování nebo není-li elektronická žádost podána na uvedenou elektronickou adresu, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Brání-li posouzení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání  žádosti, aby žádost upřesnil. Není-li upřesněna žadatelem do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují do působnosti povinného subjektu, žádost se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí úřad do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Je-li zapotřebí licence podle § 14a tohoto zákona, předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.
 
Informace je povinným subjektem poskytnuta v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, přičemž tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, nejvíce však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, nebo

d) nezbytnost umožnit uplatňování práv osobám, které by mohly být podstatným způsobem dotčeny poskytnutím požadované informace; to neplatí, pokud

1. bylo možné výzvu k vyjádření dotčené osobě předat osobně nebo odeslat elektronicky nejpozději pátý den po přijetí žádosti,

2. výzva dotčené osobě obsahovala žádost o potvrzení jejího doručení a

3. nejpozději třetí den po odeslání bylo prokázáno doručení výzvy dotčené osobě, zejména potvrzením přijetí výzvy učiněným způsobem pro podání žádosti o informace.


Žadatel musí být vždy o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci


Pokud povinný subjekt zcela nebo zčásti žádosti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Informace, které nelze poskytnout a informace jejichž poskytnutí je omezeno jsou uvedeny v ust. § 7-11 tohoto zákona.

Zejména se neposkytují informace:

a) které jsou v souladu s právními předpisy označeny za utajované informace, k nimž žadatel nemá oprávněný přístup (§7),
b)  základní údaje o osobě, jíž byly poskytnuty veřejné prostředky podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území (§8b)
c)   které jsou obchodním tajemstvím dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d)  o majetkových poměrech osob získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení (§10),
e)  vzniklé bez použití veřejných prostředků, které byly předány osobou, jíž povinnost zveřejnit informaci zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (§11 odst. 2),
f)  zveřejňované na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období (§11 odst. 2),
g)  pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského (§11 odst. 2),
h)  které byly získány od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na kontrolní orgán vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící informace před zveřejněním nebo zneužitím, poskytují se pouze informace, které při plnění těchto úkolů vznikly činností kontrolního orgánu (§11 odst. 3),
i)  o probíhajícím trestním řízení (§11 odst. 4),
j)  o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků (§11 odst. 4),
k) které jsou předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským je-li v držení osob vyjmenovaných v § 11 odst. 5.

Dále je možné omezit poskytnutí informace pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu nebo jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí města a jeho orgánů, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen od doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím (§11 odst. 1).

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje se poskytují jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu (§81-117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

Všechna omezení práva na informace se provedou tak, že se poskytnou požadované informace po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech se ověří, zda důvod odepření trvá.

 

 

Přiložené soubory