Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 • 1. Název

Město Kyjov

 • 2. Důvod a způsob založení

Postavení města Kyjova je právně zakotveno sedmou hlavou Ústavy ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Město Kyjov je územním samosprávným společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město spravuje své záležitosti samostatně v souladu se zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Na svém území vykonává státní správu, jež mu byla svěřena zákonem. Při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov 

Zobrazit v mapě

Město Kyjov - Odbor životního prostředí a územního plánování, Stavební úřad, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend (řidičské průkazy, registrace vozidel, přepis aut, výměna SPZ, dopravní komisař), Silniční hospodářství, Odpadové hospodářství

Masarykovo náměstí 1/38
697 01 Kyjov 

Zobrazit v mapě

Město Kyjov - Odbor školství a kultury, Odbor majetkoprávní (obecné přestupky), Odbor správních, dopravních a živnostenských agend (matrika, evidence obyvatel, občanské a cestovní průkazy), Krizové řízení, Interní audit

Masarykovo náměstí 18/4
697 01 Kyjov 

Zobrazit v mapě

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00

Úterý: 8:00 - 15:00

Středa: 8:00 - 17:00

Pátek: 8:00 - 14:30

 • 4.4 Telefonní čísla 

pevná linka: 518 697 411 (podatelna)

 • 4.5 Adresa internetových stránek

https://www.mestokyjov.cz/ 

 • 4.6 Adresa podatelny

Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov 

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

epodatelna@mukyjov.cz (úřední podání)

urad@mukyjov.cz (nabídky, pozvánky, neúřední záležitosti)

 • 4.8 Datová schránka

f28bdah

 • 5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu u KB: 86-2440070247, kód banky: 0100

Číslo účtu u ČSOB: 127450885, kód banky: 0300

 • 6. IČO

00285030

 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00282030

 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem podání a podnětů
 • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Podání učiněné písemně lze podat poštou na adresu těmito způsoby:
1) Městský úřad Kyjov – příslušný odbor, dle bodu 4.2.
2) Osobně na podatelně Městského úřadu Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
3) Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.
4) Podání elektronickou poštou lze podat na adresu epodatelna@mukyjov.cz.

 • 11. Předpisy

Sbírky zákonů v plném znění v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra:

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž jedná a rozhoduje město Kyjov a Městský úřad Kyjov (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

·         Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

·         Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

·         Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon  

·         Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

·         Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

·         Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

·         Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

·         Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

·         Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

·         Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

·         Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

·         Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

·         Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

·         Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

·         Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

·         Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

·         Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

·         Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

·         Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

·         Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

·         Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

·         Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

·         Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

·         Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

·         Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

·         Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

·         Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

·         Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

·         Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

·         Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání

·         Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

·         Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

·         Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

·         Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

·         Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon

·         Zákon č.   85/1990 Sb., o právu petičním

·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

·         Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

·         Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

·         Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

·         Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů

·         Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách vozidel provozu na pozemních komunikacích

·         Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

·         Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

·         Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

·         Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

·         Zákon č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),

·         Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR

·         Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR

·         Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému

·         Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

·         Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

·         Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

·         Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

·         Zákon č.   89/1995 Sb., o státní statistické službě

·         Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

·         Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

·         Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

·         Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

·         Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Obecně závazné vyhlášky, nařízení a ostatní předpisy vydané městem Kyjov jsou k nahlédnutí na právním oddělení odboru majetkoprávního. Od 01. 01. 2022 jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení města vyhlášeny jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků. Současně jsou zveřejňovány i na webu města.

Vyhlášky, nařízení a předpisy města – Město Kyjov (mestokyjov.cz)

 • 12. Úhrady za poskytování informací

https://www.mestokyjov.cz/media/files/download/kh0w3p6k3mlxq8s

 • 13. Licenční smlouvy

·       13.1 Vzory licenčních smluv

Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

·       13.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.