Popis činnosti

Zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

Popis pracovních činností:

 • podílí se na zajištění připravenosti obce a správního obvodu obecního úřadu obce
  s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  a přípravě podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
 • podílí se na zajištění připravenosti obecního úřadu a správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
  a přípravě podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
 • podílí se na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy podle zákona č. 241/2000 Sb.,
  o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaného zákona,
 • podílí se na zabezpečení úkolů obce v přenesené působnosti a obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku obrany státu podle zákona č. 222/1999 Sb.,
  o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaného zákona,
 • podílí se na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje dohled nad provozuschopností integrovaného výstražného a vyrozumívacího systému města,
 • zabezpečuje plnění úkolů obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje činnost Bezpečnostní rady ORP Kyjov a Krizového štábu ORP Kyjov a zodpovídá za tvorbu a aktualizaci dokumentů krizového řízení,
 • vykonává funkci bezpečnostního ředitele v souladu s § 71 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly úřadu vyplývající z problematiky ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností,
 • zabezpečuje plnění úkolů úřadu vzhledem k organizační složce města – Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Kyjova,
 • podílí se na tvorbě rozpočtu pro organizační složku města (ORJ 13) – Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kyjova.
 • v součinnosti s Hasičským záchranným sborem JMK provádí kontrolní činnost u obcí správního obvodu ORP Kyjov v oblasti dodržování krizového zákona a dále provádí kontrolu právnických a podnikajících fyzických osob, kterým byla uložena povinnost vyplývající z Krizového plánu ORP Kyjov