Dotační programy v oblasti památkové péče

1) Zájemce může zažádat o finanční příspěvek z Dotačního programu poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče, který je zaměřen především na podporu, zachování a obnovu kulturních památek, národních kulturních památek a podporu zájmů památkové péče v památkové rezervaci,  památkové zóně nebo v ochranném pásmu památky, rezervace nebo zóny, podporu péče o zachování a obnovu objektů vykazujících památkové hodnoty, podporu péče o restaurování movitých kulturních památek a národních kulturních památek a provádění archeologických výzkumů. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka, a to rozhodnutím po provedeném správním řízení.

2) O poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, a to ze státního rozpočtu, může rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik specializovaných programů.

Havarijní program – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – finanční podpora tohoto Programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou především drobnější kulturní památky nalézající se na venkovském prostoru.

Program záchrany architektonického dědictví – tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.

Program restaurování movitých kulturních památek – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto druhu získají vlastníci kulturních památek na Ministerstvu kultury, Národním památkovém ústavu v Brně, nebo na odboru životního prostředí a územního plánování na Městském úřadě v Kyjově (památková péče).

3) Další možností je využití dotačních grantů nadací, které zaměřují svůj zájem také na památkovou péči. Jsou to např:

Nadace VIA a její program Fond obnovy kulturního dědictví: „Záchrana drobných památek místního významu“. Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu. 

Nadace Občanského fóra a program Opomíjené památky, jehož smyslem je podpořit záchranu opomíjených památek v České republice prostřednictvím občanských iniciativ.