Evidence válečných hrobů

Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech stanoví práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa, a odpovědné orgány státní správy. S tím souvisí povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností vést evidenci válečných hrobů a pietních míst ve svém regionu. Pracovníkem pověřeným na našem úřadě vést tuto evidenci je Mgr. Martin Půček, referent památkové péče na odboru životního prostředí a územního plánování.

Co vše může být válečným hrobem nebo pietním místem:

 • místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob zahynuvších v důsledku válečné operace, válečného zajetí nebo účasti v odboji. Může jít o hrob jedince, hromadný hrob, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Je jim také evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých při válečné události.
 • pietní místo, jako např. pamětní deska, pomník, památník nebo jiný symbol na připomínku válečných událostí či obětí těchto událostí.

Práva a povinnosti vlastníka válečného hrobu.

Vlastník je povinen

 • zabezpečovat péči o válečné hroby tj. zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových váleč. hrobů, přemisťování nebo rušení váleč. hrobů včetně exhumací. Údržbou a úpravou se rozumí označení váleč. hrobu,  umístění pamětní desky, pomníku památníku nebo obdobného symbolu, včetně údržby váleč. hrobu, jeho okolí a přístupu k němu.
 • umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob
 • přemístění nebo zrušení a jinou změnu než údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo vlastník nemovitosti, na níž je umístěn, provést jen na základě písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě souhlasu vlastníka nemovitosti a ministerstva.

Vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn má právo

 • na náhradu za omezení užívání nemovitosti
 • na odprodej nemovitosti nebo její části státu, pokud je mu ztíženo její užívání v důsledku existence váleč. hrobu
 • vyjádřit se ke zřízení nového válečného hrobu.

Evidenci válečných hrobů vede obecní úřad obce s rozšířenou působností u těch, které jsou v jeho správním obvodu. Krajský úřad vede souhrnnou  evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje. Ministerstvo obrany v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem, koordinuje péči o válečné hroby v ČR a v zahraničí, vede centrální evidenci válečných hrobů, poskytuje dotace podle zvláštního právního předpisu na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti a poskytuje úhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Městský úřad Kyjov je také pověřen k řízením ve věci přestupků a správních deliktů na úseku péče o válečné hroby.

Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, se dopustí správního deliktu tím, že

 1. neumožní k válečnému hrobu přístup,
 2. nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle tohoto zákona povinna, nebo
 3. provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva obrany.

Za přestupek nebo správní delikt

 1. podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč,
 2. podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,
 3. podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Centrální evidence válečných hrobů

(odkaz na stránky Ministerstva obrany)


Seznam válečných hrobů ORP Kyjov

IDENT. ČÍSLO HROBUNÁZEV HROBU (foto)TYP HROBUČÍSLO PARCELYZEMĚPISNÁ POLOHA

Archlebov

    
CZE6210-13860Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo7249°02'34.65"N,17°00'27.71"E
CZE6210-13861Památník na upomínku konce 2. sv. války (foto)Pietní místo1158/1249°02'3.97"N,17°00'12.78"E

Bukovany

    
CZE6210-13846Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo3349°02'31.98"N,17°05'56.17"E
CZE6210-13847Pomník Karlu Pelikánovi (foto)Pietní místost. 238/149°02'23.11"N,17°05'43.14"E
CZE6210-28939Pamětní deska umučeným ve 2. sv. válce (foto)Pietní místost. 148/149°02'29.61"N,17°06'3.79"E

 Bzenec

    
CZE6210-13942Památník padlých za 1. sv. války (foto)Pietní místo374448°58'28.99"N,17°16'16.94"E
CZE6210-13943Památník obětem nacismu (foto)Pietní místo374448°58'28.99"N,17°16'16.94"E
CZE6210-13944Hroby umučených bzeneckých občanů nacisty (foto)Hrob s ostatky374448°58'28.99"N,17°16'16.94"E
CZE6210-13945Památník padlým rumunským vojákům (foto)Pietní místo227848°58'27.12"N,17°16'5.69"E
CZE6210-13946Památník na padlé v 1. sv. válce (foto)Pietní místo1201/148°58'15.89"N,17°16'21.04"E
CZE6210-37174Pamětní deska Jana Kubíka (foto)Pietní místo4889/148°58'9.40"N,17°15'47.50"E
CZE6210-37211Pomník obětem rasismu (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místo3745/248°58'22.71"N,17°16'15.86"E

Čeložnice

    
CZE6210-13912Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo1307/149°03'11.72"N,17°09'22.54"E

Dambořice

    
CZE6210-13880Památník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo7426/1349°02'33.15"N,16°55'3.93"E

Domanín

    
CZE6210-13910Pamětní desky obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo95749°00'4.18"N,17°16'39.14"E
CZE6210-13911Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo8249°00'3.31"N,17°16'55.84"E
CZE6210-13919Pamětní deska na upomínku umučeného Fr. Svobodu (foto)Pietní místo86048°59'59.49"N,17°16'59.30"E

Dražůvky

    
CZE6210-13854Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo1284, 91/149°01'55.17"N,17°01'9.83"E
CZE6210-13855Pomník Bedřicha Vyhňáka (foto)Pietní místo806/149°01'36.04"N,17°00'52.56"E

Hovorany

    
CZE6210-13892Památník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo1451/1048°57'19.52"N,16°59'52.48"E
CZE6210-13893Pomník padlým sovětským vojákům (foto)Pietní místo1451/1048°57'19.52"N,16°59'52.48"E
CZE6210-13894Památník na osvobození obce (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místo1451/1048°57'19.52"N,16°59'52.48"E
CZE6210-13895Pomník padlým v 1. sv. válce (foto)Pietní místo2/148°57'16.06"N,16°59'51.55"E
CZE6210-13896Pomník Josefu Kolibovi (foto)Pietní místo2387/148°57'9.23"N,16°58'48.55"E

Hýsly

    
CZE6210-13929Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo1436/249°01'31.13"N,17°10'53.66"E
CZE6210-13930Pomník jako poděkování za osvobození vlasti (foto)Pietní místost. 14049°01'31.13"N,17°10'53.66"E

Ježov

    
CZE6210-13925Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo4049°01'34.52"N,17°12'34.20"E
CZE6210-13926Hrob padlého rumunského vojáka (foto)Hrob s ostatky275949°01'33.41"N,17°12'25.96"E
CZE6210-29074Pamětní deska obětem nacismu (foto)Pietní místost. 10549°01'33.81"N,17°12'31.96"E
CZE6210-37305Pomník Cyrila Hlaváče (foto)Pietní místo3/149°01'33.50"N,17°12'22.90"E

Kelčany

    
Na území obce se nenachází žádný válečný hrob ani pietní místo.    

Kostelec

    
CZE6210-13915Pomník umučenému Štěpánu Kalivodovi (foto)Pietní místo37049°01'38.69"N,17°09'6.01"E
CZE6210-13916Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo682/149°01'32.00"N,17°09'8.55"E

Kyjov

    
Katastrální území Bohuslavice u Kyjova    
CZE6210-13841Pomník na upomínku 1. sv. války (foto)Pietní místo159749°04'32.89"N,17°07'1.34"E
CZE6210-13842Pomník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo27749°03'7.69"N,17°07'17.65"E
CZE6210-13843Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo349°03'.69"N,17°07'14.50"E
CZE6210-13844Památník na upomínku konce 2. sv. války (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místo569/149°03'4.51"N,17°07'20.10"E
Katastrální území Boršov u Kyjova    
CZE6210-13948Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo43249°01'26.06"N,17°07'22.81"E
CZE6210-37304Pamětní deska Ivana Javora (foto)Pietní místo3049°01'39.12"N,17°07'17.58"E
Katastrální území Kyjov    
CZE6210-13941Pamětní deska obětem 1. sv. války z Nětčic (foto)Pietní místost. 115/249°00'33.12"N,17°07'43.67"E
CZE6210-13949Pamětní deska MUDr. Severina Joklíka (foto)Pietní místost. 72849°00'55.89"N,17°07'29.87"E
CZE6210-13950Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo257/249°00'43.10"N,17°07'33.44"E
CZE6210-13951Pamětní deska padlých studentů a profesorů 1914-18 (foto)Pietní místost. 13149°00'41.26"N,17°07'32.41"E
CZE6210-13952Pamětní deska MUDr. Vladimíru Dunděrovi (foto)Pietní místost. 12849°00'40.60"N,17°07'34.10"E
CZE6210-13953Památník obětem 2. sv. války (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místo2157/249°00'30.02"N,17°06'36.14"E
CZE6210-32522Památník VMG a.s. obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo436/3049°00'17.20"N,17°07'44.22"E
CZE6210-33303Pamětní deska sokolským obětem nacistického násilí (foto)Pietní místost. 72849°00'55.89"N,17°07'29.87"E
CZE6210-37787Pamětní deska Oldřichu Pechalovi (foto)Pietní místost. 130/249°00'42.55"N,17°07'33.46"E
CZE6210-39920Památník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo149°00'35.13"N,17°07'45.17"E
Katastrální území Nětčice u Kyjova    
CZE6210-13939Vzpomínkový hrob popravených ve 2. sv. válce (foto)Pietní místo1035/149°0'54.32"N, 17°8'8.07"E
CZE6210-13940Vzpomínkový hrob Květoslava Kafky (foto)Pietní místo1035/149°0'56.91"N, 17°8'9.81"E
CZE6210-13954Vzpomínkový hrob padlým partyzánům (foto)Pietní místo1035/149°0'53.52"N, 17°8'11.25"E

Labuty

    
CZE6210-13918Památník Jindřichu Škodovi (foto)Pietní místost. 3849°02'46.58"N,17°12'45.38"E

Lovčice

    
CZE6210-13856Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo4678/1449°03'55.73"N,17°03'20.85"E
CZE6210-13857Pamětní deska obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo4678/1449°03'55.73"N,17°03'20.85"E
CZE6210-13858Hrob padlých rumunských vojáků (foto)Hrob s ostatky33849°04'1.19"N,17°03'16.02"E
CZE6210-13859Pomník Benedikta Blatného (foto)Pietní místo33849°04'1.19"N,17°03'16.02"E
CZE6210-37237Pomník Petra Jeteliny (foto)Pietní místo109549°04'6.60"N,17°03'51.60"E

Milotice

    
CZE6210-13905Památník padlým a umučeným za 2. sv. války (foto)Pietní místo2710/148°57'22.68"N,17°08'27.84"E
CZE6210-13906Pamětní desky obětem 1. sv. války (foto)Pietní místost. 148°57'21.06"N,17°08'28.90"E

Moravany

    
CZE6210-13931Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo2462/3049°02'18.78"N, 17°10'2.49"E
CZE6210-13932Památník padlým (foto)Pietní místo190349°04'34.94"N,17°10'43.40"E

Mouchnice

    
CZE6210-13845Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo2000/149°06'39.49"N,17°08'9.87"E
CZE6210-37175Pamětní deska O. Hubra a C. Žižlavského (foto)Pietní místost. 4349°06'45.31"N,17°07'55.82"E

Násedlovice

    
CZE6210-13874Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo1190/349°00'47.58"N,16°57'36.70"E
CZE6210-13875Pamětní deska obětem 1. sv. války (foto)Pietní místost. 30049°00'51.71"N,16°57'41.87"E

Nechvalín

    
CZE6210-13849Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo2323/3849°03'14.09"N,17°04'39.94"E
CZE6210-13850Pomník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo2323/3849°03'14.09"N,17°04'39.94"E

Nenkovice

    
CZE6210-13868Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo430/1249°0'14.207"N,17°0'20.681"E
CZE6210-13869Pomník padlým rudoarmějcům (foto)Pietní místo576848°59'56.36"N,17°0'2.24"E
CZE6210-13870Pomník Jana Šurýna (foto)Pietní místo2947/149°0'5.472"N,17°0'27.628"E
CZE6210-37210Pomník Jana Poláčka (foto)Pietní místo576848°59'56.10"N,17°00'1.90"E

Ostrovánky

    
CZE6210-13848Pomník Štěpánu Novákovi (foto)Pietní místo67749°02'26.02"N,17°04'53.66"E

Skalka

    
CZE6210-13933Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo1753/149°02'6.04"N,17°12'32.33"E

Skoronice

    
CZE6210-13917Památník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo23848°58'47.15"N,17°09'5.98"E
CZE6210-37302Pomník Jana a Františka Kristových (foto)Pietní místo224/148°58'43.43"N,17°09'0.17"E

Sobůlky

    
CZE6210-13851Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo3489/4749°01'16.14"N,17°04'42.56"E
CZE6210-13852Pamětní deska obětem 1. sv. války (foto)Pietní místost. 21649°01'11.91"N,17°04'43.13"E
CZE6210-13853Hrob neznámého sovětského vojáka (foto)Hrob s ostatky3476/249°01'27.90"N,17°04'17.08"E
CZE6210-37208Pomník Jakuba Langáška (foto)Pietní místo3489/149°01'11.43"N,17°04'43.77"E

Stavěšice

    
CZE6210-13840Pomník na upomínku padlým v 1. sv. válce (foto)Pietní místo162/148°59'48.87"N,17°02'4.43"E
CZE6210-13865Památník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo1172/648°59'41.33"N,17°02'7.76"E
CZE6210-13866Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo1627/1649°00'5.76"N,17°01'48.55"E
CZE6210-13867Pomník Josefa Lésky (foto)Pietní místo1090/149°00'11.81"N,17°01'20.79"E

Strážovice

    
Katastrální území Dražůvky    
CZE6210-13862Pomník padlým sovětským vojákům (foto)Hrob s ostatky1059/249°00'53.10"N,17°02'16.99"E
CZE6210-13863Pamětní deska zahynulým v koncentračních táborech (foto)Pietní místo1059/249°0'53.17"N,17°2'16.94"E
CZE6210-13864Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo1059/7249°00'54.32"N,17°02'14.87"E

Svatobořice-Mistřín

    
Katastrální území Svatobořice     
CZE6210-13871Pomník padlým v 1. sv. válce (foto)Pietní místo848°59'9.48"N,17°05'48.08"E
CZE6210-13872Památník na upomínku internačního tábora (foto)Pietní místo2801/148°59'30.39"N,17°06'4.76"E
CZE6210-13901Památník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo119148°59'6.44"N,17°05'45.22"E
Katastrální území Mistřín    
CZE6210-13902Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo1974/248°58'25.64"N,17°05'4.79"E
CZE6210-13903Pomník na poděkování za záchranu života za války (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místo-48°58'10.10"N,17°04'27.45"E
CZE6210-13904Pamětní deska padlým v odboji za 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místost. 79548°58'27.04"N,17°05'5.06"E

Syrovín

    
CZE6210-13838Pomník Antonína Sluky (foto)Pietní místo713/449°01'10.80"N,17°15'52.22"E
CZE6210-13839Náhrobek padlému rumunskému vojákovi (foto)Pietní místo13949°01'30.82"N,17°15'49.40"E
CZE6210-13947Památník na padlé v 1. sv. válce (foto)Pietní místo13949°01'30.71"N,17°15'49.41"E

Šardice

    
CZE6210-13897Pomník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo22748°57'51.75"N,17°01'26.39""E
CZE6210-13898Pomník padlým sovětským vojákům (foto)Pietní místo2248°57'49.00"N,17°01'34.32"E
CZE6210-13899Pomník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo60748°57'50.56"N,17°01'41.54"E
CZE6210-13900Pomník Buriana Machače - smírčí kámen (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místoPietní místo48°57'48.09"N,17°01'27.07"E

Těmice

    
CZE6210-13909Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo249°00'4.59"N,17°15'56.06"E
CZE6210-37212Pomník Isidora a Jana Poštolkových (foto)Pietní místo35749°0'0.93"N,17°15'28.23"E

Uhřice

    
CZE6210-13881Památník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo61/149°03'2.70"N,16°56'48.19"E
CZE6210-13882Pomník padlým sovětským vojákům (foto)Pietní místo61/149°03'2.70"N,16°56'48.19"E
CZE6210-13883Pamětní deska na ukončení napoleonských válek (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místost. 205/149°01'28.70"N,16°57'46.38"E
CZE6210-37173Kříž na upomínku padlých v 1. sv. válce (foto)Pietní místo1781/149°01'30.15"N,16°57'43.88"E

Vacenovice

    
CZE6210-13934Pomník padlých v 1. a 2. sv. válce (foto)Pietní místo135748°56'44.20"N,17°10'25.75"E
CZE6210-37311Kříž na upomínku padlých v 1. sv. válce (foto)Pietní místo2126/8348°56'20.36"N,17°10'16.28"E

Věteřov

    
CZE6210-13884Pamětní deska obětem 1. sv. války (foto)Pietní místost. 23249°01'50.14"N,17°03'7.79"E
CZE6210-29117Památník oběti 2. sv. války (foto)Pietní místo3035/449°01'6.75"N,17°03'15.56"E
CZE6210-37306Pomník Josefa Sopůcha (foto)Pietní místo3065/149°01'46.30"N,17°02'57.70"E

Vlkoš

    
CZE6210-13935Pomník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo1548°59'24.57"N,17°09'51.22"E
CZE6210-13936Pamětní deska obětem 1. sv. války (foto)Pietní místost. 148°59'26.73"N,17°09'55.91"E
CZE6210-13937Pamětní deska generálu Ingrovi (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místost. 248°59'27.99"N,17°09'54.59"E
CZE6210-13938Vzpomínkový hrob umučeného v koncentračním táboře (foto)Pietní místo84348°59'41.80"N,17°09'45.88"E
CZE6210-38290Pomník obětem 2. světové války a generála Ingra (foto)Pietní místo84348°59'43.33"N,17°09'45.58"E

Vracov

    
CZE6210-13907Pomník padlým rumunským vojákům (foto)Pietní místo211048°58'26.24"N,17°13'8.08"E
CZE6210-13908Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo4017/148°58'54.41"N,17°13'10.54"E
CZE6210-29118Památník Ivana Štěpanoviče Černého (foto)Pietní místo85548°58'47.56"N,17°13'6.77"E
CZE6210-29120Pamětní deska občanům zahynuvším za 2. sv. války (foto)Pietní místo507/148°58'47.75"N,17°13'6.78"E
CZE6210-37213Pomník na upomínku 1. sv. války (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místo374348°58'54.45"N,17°12'30.36"E

Vřesovice

    
CZE6210-13913Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo3157/1249°03'30.59"N,17°12'54.11"E
CZE6210-13914Pomník umučeným občanům r. 1942 – Pechalovi (foto)Pietní místo3157/149°03'31.74"N,17°12'53.97"E

Žádovice

    
CZE6210-13927Pomník obětem 2. světové války (foto)Pietní místo9/249°00'47.22"N,17°11'47.43"E
CZE6210-13928Památník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo2549°00'46.68"N,17°11'41.74"E

Žarošice

    
CZE6210-13876Pamětní desky obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo78/149°02'27.08"N,16°58'9.34"E
CZE6210-13877Pomník neznámému vojákovi Rudé armády (foto)Pietní místo2075/349°02'28.73"N,16°57'52.29"E
CZE6210-13878Pomník padlým v bojích s německými okupanty (foto)Pietní místo537549°03'30.39"N,16°57'18.30"E
CZE6210-13879Pomník Ferdinanda hraběte Tisenhausena (foto)Pietní místo4132/149°03'8.37"N,16°57'9.65"E

Ždánice

    
CZE6210-13885Vzpomínkový hrob obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo1349°04'8.76"N,17°01'42.98"E
CZE6210-13886Hrob Věry Zdorenko (foto)Hrob s ostatky1349°04'7.11"N,17°01'44.19"E
CZE6210-13887Památník obětem 1. sv. války (foto)Pietní místo187449°04'3.54"N,17°01'43.53"E
CZE6210-13888Památník obětem 2. sv. války (foto)Pietní místo180349°04'2.73"N,17°01'40.17"E
CZE6210-13889Pamětní deska popraveným kněžím (foto); není VH dle zákona č. 122/2004 Sb.Pietní místost. 177749°04'3.36"N,17°01'39.87"E
CZE6210-13890Pamětní deska popraveným učitelům školy (foto)Pietní místost. 849/349°03'58.23"N,17°01'40.92"E
CZE6210-13891Pamětní deska padlým členům TJ Sokol (foto)Pietní místo74149°03'55.19", 17°01'41.49"E

Želetice

    
CZE6210-13873Pomník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo2652/649°00'53.95"N,17°00'24.96"E

Žeravice

    
CZE6210-13920Pamětní deska na upomínku padlým a poškození kaple (foto)Pietní místo2652/649°01'55.94"N,17°14'20.62"E
CZE6210-13921Pamětní deska vězněným a popraveným Slovákům (foto)Pietní místost. 9149°01'23.51"N,17°14'8.59"E
CZE6210-13922Památník obětem 1. a 2. sv. války (foto)Pietní místo2134/149°01'22.86"N,17°14'7.77"E
CZE6210-13923Pomník Valentina Kovaříka (foto)Pietní místo168/149°01'8.76"N,17°13'59.09"E
CZE6210-13924Pomník popraveným Slovákům (foto)Pietní místo739/749°00'48.91"N,17°14'54.63"E
CZE6210-37216Pomník Františka Glose (foto)Pietní místo290/149°01'23.60", 17°13'53.42"E