Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města

Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města v roce 2022

 V měsíci březnu došlo vlivem špatného počasí k uvolnění a svěšení svatozáře na sloupu se sochou Panny Marie na Masarykově náměstí před radnicí. Svatozář byla sňata a předána restaurátorovi panu Josefu Krososkovi k opravě. Ten svatozář upravil pro opětovné ukotvení k hlavě Panny Marie a nechal přezlatit. V červnu pak byla svatozář upevněna zpět k soše Panny Marie. Všechny výše uvedené práce provedl pan Josef Krososka ve své režii, za což mu patří velký dík. Ostatně naše poděkování mu patří také za dlouhá léta spolupráce na restaurování památek a sakrálních objektů nejen v Kyjově, ale i v širokém okolí. Do další životní fáze mu pak přejeme pevné zdraví a spoustu životního elánu.

V měsíci dubnu došlo bohužel k opětovnému zničení vázy na jednom z podstavců na mostě přes Kyjovku u gymnázia. Tentokrát si vandal dokazoval svou sílu tím, že ji utrhl ve spodní třetině a hodil z mostu do Kyjovky. Váza byla pracovníkem Technických služeb vylovena a uložena k vyschnutí. Utržení a shozením do Kyjovky byla váza rozbita na tři části, ty však nebyly zničeny natolik fatálně, aby nemohly být zpětně spojeny. Tyto práce probíhaly v měsíci červnu a po osazení a zaschnutí spojů byly tyto barevně retušovány.

V měsíci květnu byl ve spolupráci s firmou provádějící práce na zdvojení vysokotlakého plynovodu v našem regionu proveden přesun dvou sakrálních objektů, které musely ustoupit trase plynovodu. Jednalo se o kříž z roku 1936 z materiálu teracco, parcela č. 823, k.ú. Bohuslavice u Kyjova, který se nacházel v ochranném pásmu plánovaného plynovodu v km 44,03 (k.ú. Bohuslavice u Kyjova) a kamenný kříž s korpusem Krista  a pergolu, které se nacházely v ochranném pásmu plynovodu v km 34,5 (k.ú. Strážovice). Náš úřad zajišťoval potřebné dodavatele těchto prací a práce zároveň dozoroval. Při přesunu kříže v Bohuslavicích byla v jeho základě nalezena listina, uložená v láhvi v základu objektu. Její text dokládá donátory a rok postavení tohoto kříže.

V měsíci červnu až srpnu probíhaly restaurátorské práce na kříži z roku 1859 v Kyjově-Nětčicích a litinovém kříži na kamenném podstavci bez datace v Kyjově na ulici Tyršova. U kříž na ulici Tyršova byl nejprve podstavec z přední strany odkopán, vyheverován do vodorovné polohy a v této poloze zajištěn. Následně byl ukotven litinový kříž do nové polohy stávající vzpěrou. Kamenný podstavec byl očištěn, zbaven mechu a jiných nečistot, nevhodná starší doplnění a poškozené části kamene byly odstraněny a nahrazeny umělým kamenem za použití materiálů od fy. KEIM. Kamenná část byla vzhledem k mnoha minulým doplněním barevně sjednocena a hydrofobizována. Kovový kříž byl ošetřen. Po odstranění mnoha nátěrů bylo zjištěno, že litinová část je povrchově strukturována jako dřevo a byla také v minulosti natřena hnědou barvou, proto byl nakonec zvolen nátěr evokující vzhled dřeva. Nápisová deska INRI byla provedena ve stávající barevnosti. Ošetřena a vyspravena byla kovová lucerna, doplněno její zasklení. Zlacený korpus Krista byl před opravou opatrně sejmut a po opravě kříže navrácen zpět.

Kříž z roku 1859 v Kyjově-Nětčicích byl rovněž restaurován. Jeho litinová část byla provedena v barvě dřeva, nápisové desky a korpus Krista byly ošetřeny nátěrem ve stávající barevnosti. Kamenný podstavec byl očištěn, zbaven mechu a jiných nečistot, nevhodná starší doplnění a poškozené části kamene byly odstraněny
a nahrazeny umělým kamenem za použití materiálů od fy. KEIM. Po opravě byla kamenná část barevně sjednocena, obnoveno písmo a kříž byl na závěr hydrofobizován.

Oba objekty byly obnoveny díky finanční podpoře Jihomoravského kraje z programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022. Opravou těchto místních památek bylo zabráněno jejich zchátrání a obnoveny jejich prezentační hodnoty.

2j96iqrhd70 2j96imqom0o

V průběhu roku do října 2022 probíhala 2. etapa restaurování obrazů z kapličky sv. Ignáce v Kyjově-Netčicích. Konkrétně se jednalo o obraz Nejsvětější Trojice a obraz sv. Marcuse a sv. Kathariny. Obraz sv. Marcuse a sv. Kathariny je doposud uložen u restaurátorky provádějící jejich opravu. Do kapličky bude k ostatním restaurovaným obrazům vrácen v průběhu jara roku 2023. V obou případech se jednalo o celkové restaurování obrazů, včetně rentoaláže, osazení nových blind rámů a restaurování samotných rámů.

V měsíci prosinci došlo k opravě památníku obětem 2. sv. války v parku u kaple sv. Josefa. Ten byl za dobu své existence poničen již třikrát, z toho 2krát došlo k ulomení a zcizení vrcholové koule, která ukončuje dílo pana Ondřeje Olivy z Velehradu. Autor osobně ve spolupráci s pracovníky Technických služeb tuto opravu provedl.

Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města v roce 2021

V měsíci červnu došlo k přesunu památníku obětem holocaustu z areálu kyjovské nemocnice, a to na popud zástupců židovské obce. Vybudován byl v roce 1956, na místě bývalého židovského hřbitova, které je součástí dnešního areálu kyjovské nemocnice. Od té doby byl památník obětem holocaustu několikrát v rámci areálu nemocnice přemístěn. Nově bylo rozhodnuto o jeho přemístění mimo nemocnici do parku v Lidické ulici, kde historicky stával další židovský hřbitov. Symbolické odhalení dne 20. 6. 2021 doprovázela komorní pietní akce. Jeho přemístění předcházelo zbudování nového základu a po samotném sestavení na novém místě byl pomník opraven a očištěn. Zvýrazněno bylo písmo na památníku, které připomíná více než 200 jmen.

2ja50l2tio4
Původní umístění
2ja63qgxn5t
Přesunutý a opravený pomník

V měsíci červenci došlo k dalšímu přesunu pietního symbolu města, tentokráte pamětní desky pplk. Stanislava Adama z průjezdu budovy Městského úřadu na Masarykově náměstí č.p.1/38 v Kyjově, st. parc. č.157/2, k.ú. Kyjov, na čelní fasádu téže budovy. Přesun pamětní desky byl proveden na popud samotného iniciátora jejího zhotovení, MUDr. Jiřího Dunděry. Důvodem přesunu byla snaha o její zviditelnění na lépe přístupném a důstojnějším místě, než je zadní část průjezdu.

 

2jaaemmgfyd
Pam. deska - Adam, průjezd č.p. 1
2lmxuq3sary
Pam. deska - Adam, fasáda č.p. 1

V období od května do konce roku 2021 probíhalo restaurování obrazů z kapličky sv. Ignáce v Kyjově-Netčicích. Konkrétně se jednalo o obrazy Staré Matky Boží Žarošské, Panny Marie Růžencové a svaté Terezie. Restaurované obrazy jsou doposud uloženy u restaurátorky provádějící jejich opravu. Do kapličky budou vráceny v polovině roku 2022, kdy bude dokončeno restaurování zbývajících dvou obrazů – obrazu sv. Marka a sv. Kathariny a oltářního obrazu Nejsvětější Trojice. Ve všech případech se jedná o celkové restaurování obrazů, včetně rentoaláže, osazení nových blind rámů a restaurování samotných rámů.

V září proběhly restaurátorské práce tří soch sv. Janů Nepomuckých. Jednalo se o sochu sv. Jana Nepomuckého u Základní umělecké školy v Kyjově, parcela č. 2510/17, k.ú. Kyjov; sochu sv. Jana Nepomuckého u Vlastivědného muzea, parc. č. 2509/8, k.ú. Kyjov a sochu sv. Jana Nepomuckého u Otína v Kyjově-Boršově, parc. č. 70/1, k.ú. Boršov u Kyjova. Jednalo se o celkové restaurování, kdy došlo k jejich očištění, doplnění, vyplnění prasklin, zpevnění, zvýraznění písma (Boršov), barevným retuším, zlacení svatozáře (muzeum) a napuštění algicidem proti mechům.

V listopadu byla opravena vandalem poničená váza na jednom z podstavců na mostě přes Kyjovku u gymnázia. Naštěstí nedošlo k jejímu úplnému zničení a jednotlivé kusy vázy mohly být opětovně spojeny. Tento zákrok je však již pohledově viditelný. Protože se jednalo již o druhé poničení jedné z váz, byla městská policie požádána o občasné kontroly místa a nastavení blízkého kamerového systému tak, aby mohl být v případě dalšího poškození majetku města viník dopaden.

Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města v roce 2020

Město Kyjov se nejprve podílelo na přípravě a realizaci umístění tzv. Kamenů zmizelých (připomínají osudy lidí, kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech). Ty byly umístěny u domu č.p. 16 na Masarykově náměstí. Město se finančně podílelo na zhotovení kamene s QR kódem, pomocí něhož lze zjistit další informace.

V měsíci březnu byly zahájeny restaurátorské práce na kříži z roku 1881 v Kyjově-Bohuslavicích (stojí nad silnicí II/432 z Kyjova do Jestřabic, poblíž zastávky ČD). Nejprve byl demontován nepůvodní litinový vrcholový kříž a zhotoven nový ve formě výdusku s korpusem Krista, došlo k očištění zbývajících částí kříže, zbavení mechu a jiných nečistot, odstranění nevhodných starších doplnění a jejich náhradě, zpevnění, barevnému sjednocení, hydrofobizaci a doplnění písma.

2lnbjlnvjtj
Kříž z roku 1881 před opravou
2lo6z75bezd
Kříž z roku 1881 po opravě

V květnu probíhala oprava dvou kapliček na území místní části Bohuslavice. Kaplička u nádraží prošla vyspravením střechy s ošetřením a nátěrem vrcholového křížku, odstraněny byly poškozené omítky, provedeny nové omítky s celkovým barevným nátěrem ve stávající barevnosti (vnitřní i vnější). Dále byl kolem objektu vytvořen drenážního systém, opraveny vstupní dveře, podlaha a krycí deska vnitřního oltáříku. Kaplička u farmy rovněž pošla vyspravením střechy, opravou dřevěných hran štítů, odstraněním poškozených omítek, provedením nových omítek s celkovým barevným nátěrem ve stávající barevnosti (vnitřní i vnější), opravou vstupních dveří, podlahy a krycí desky vnitřního oltáříku. Revidován byl kamenný okapový chodník.

V termínu letních prázdnin probíhala oprava koruny zdiva Božích muk na ulici Čelakovského umělým kamenem a nátěr plochy zídky v bílé barevnosti. Vyspraveno bylo také zakončení nopové fólie kolem zdiva zídky.

V prosinci byly zhotoveny 2 podstavce jako výdusky a 2 vázy, které byly plánovány k doplnění k již zhotoveným a restaurovaným podstavcům s vázami na mostě přes Kyjovku u gymnázia. Vzhledem k již nevyhovujícím povětrnostním podmínkám nebyly nově zhotovené podstavce a vázy osazovány na místo ihned. Jejich osazení je plánováno na jarní měsíce roku 2021.

Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města v roce 2019

V měsíci květnu byly zahájeny restaurátorské práce na kříži z roku 1891 na křižovatce ulic Dvořákova a Nětčická. Kříž, umístěný na travnatém hrbolku u křižovatky, výrazně trpí jak působením povětrnostních vlivů, údržbou blízké silnice, tak také nekvalitním materiálem soklové části. Při procesu restaurování kříže došlo k jeho očištění, zbavení mechu a jiných nečistot, odstranění nevhodných starších doplnění a zvětraných kamenných částí soklu, zpevnění, doplnění, barevné retuši, obnově písma, opravě zlacení a hydrofobizaci.

2jwknl73gie
Kříž z roku 1891 - před opravou
2jwl6f81s4t
Kříž z roku 1891 - po opravě

V měsících červnu a červenci probíhalo restaurování tereziánského lustru ze salonku budovy radnice. Kovová kostra lustru byla povrchově narušena a místy korodovala.  Tzv. povrchová zlatá barva byla zašlá, vázací drátky a ketlovací jehly byly zoxidované ztmavlé, některé natolik zkorodované, že hrozil pád ověsů. Na lustru chybělo několik obkladových lišt a rozet. Mosazné díly byly ztmavlé, občas s měděnkou. Elektrifikace byla sice funkční, ale neodpovídala platným normám. Při restaurování byl lustr rozebrán a kontrolován z hlediska poškození konstrukce. Opravilo se mírné pokřivení ramen a šroubení. Byla odstraněna koroze, nanesen nový nátěr a povrch byl zalakován. Skleněné části byly zbaveny starých vázacích drátů a ketlovacích jehel, umyty destilovanou vodou a usušeny. Byly doplněny chybějící díly, osazeny zpět skleněné části, ověsy byly upevněny novými vázacími drátky, provedena nová elektroinstalace. Poté byl lustr osazen zpět.

2jyhojerwlt
Lustr před opravou
2jypr6ceyne
Lustr po opravě

V měsíci červenci došlo také k restaurování Památníku obětem 1. a 2. sv. války u gymnázia v Kyjově. Tento správně pojmenovaný pomník Svobody byl opraven proto, že od posledního restaurování již opět došlo k usazení mechů a lišejníků, kámen byl povrchově částečně narušen a poškozeno bylo zlacení písma na desce u paty pomníku. Při restaurování byl pomník nejprve povrchově očištěn, doplněna poškozená místa, následně byl celý pomník retušován do původní barevnosti, hydrofobizován, opraveno bylo písmo, včetně zlacení pamětní desky.

2jyuu7jn4wq
Pomník před opravou
2jyvg9q3oc9
Pomník po opravě

Naposledy bylo v srpnu přistoupeno k opravě památníku padlým partyzánům v lese na "Kameňáku", který je majetkem Města Kyjova. Pomník dlouhodobě zarůstal mechem a byl vystaven povětrnostním vlivům bez údržby, pravidelně upravováno bylo jen jeho okolí.  Při restaurování došlo k jeho očištění, odstranění mechů a lišejníků, zpevnění (bylo nutné výrazné zpevňování a postupně doplňování spojovacích materiálů), dalšímu doplnění a vyspravení, opravě písma a závěrečné hydrofobizaci.

2k2h53z1uvy
Pomník Kameňák před opravou
2k2hpozu0fu
Pomník Kameňák po opravě

Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města v roce 2018

V první polovině roku 2018 byly prováděny restaurátorské práce, které souvisely s rozsáhlou opravou parteru před gymnáziem. Konkrétně byl nejprve vyjmut žulový kámen z travnatého prostoru před vstupem do budovy gymnázia, byl očištěn a po úpravě prostoru nově osazen poblíž původního umístění. Jedná se o žulový kámen, který zaujal jako geologa ředitele gymnázia Josefa Klvaňu (viz. nápis na kameni). Ten jej jako geologický unikát nechal patrně pro studijní účely umístit před budovu gymnázia. Dalším zásahem před gymnáziem bylo restaurování dochovaného a zhotovení druhého výdusku podstavce na mostě přes Kyjovku. Dle historické fotodokumentace sloužili pískovcové sokly původně jako podstavce pod litinové lampy na mostě. Dochoval se pouze jeden. Protože byl již částečně poškozený, došlo k jeho očištění, zbavení mechu a jiných nečistot, odstranění nevhodných starších doplnění, zpevnění, doplnění, lokální barevné retuši a hydrofobizaci. Druhý podstavec byl zhotoven jako výdusek a osazen na místo nedochovaného. Následně bylo rozhodnuto, že namísto původních litinových lamp budou na sokly osazeny výdusky váz a ty budou dále osazovány květinami.

Na podzim byl restaurován hlavní hřbitovní kříž na městském hřbitově. Při procesu restaurování kříže došlo k jeho očištění, zbavení mechu a jiných nečistot, odstranění nevhodných starších doplnění, zpevnění, rekonstrukci původní sochy Panny Marie Bolestné dle podobných analogií v místě a dochované fotodokumentace, lokální barevné retuši, hydrofobizaci, dále byla také doplněna lucerna pro umístění světla. Opravován byl také pylon s věčným světlem z materiálu teracco. Ten byl především očištěn, provedena celková konsolidace a vyspravení a opraven přístup k ovládání systému věčného světla. Oba objekty byly obnoveny díky finanční podpoře Jihomoravského kraje z programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018. Opravou těchto místních památek bylo zabráněno jejich zchátrání, doplněny chybějící atributy a obnoveny jejich prezentační hodnoty.

Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města v roce 2017

V první polovině roku 2017 byl restaurován kříž z roku 1903 v Kyjově-Bohuslavicích, u silnice II/432 z Kyjova do Jestřabic. Došlo k jeho očištění, zbavení mechu a jiných nečistot, odstranění nevhodných starších doplnění, zpevnění, rekonstrukci původního vrcholového kříže dle podobných analogií v místě, lokální barevné retuši, hydrofobizaci, pozlacení korpusu Krista a doplnění písma. Současně probíhala také oprava božích muk v místní části Zákostelí v Kyjově-Bohuslavicích. Opraveny byly poškozené omítky a římsa, očištěna střecha a vybudován systému proti vzlínání vlhkosti. Celý objekt byl opatřen novým nátěrem. Oba objekty byly obnoveny díky finanční podpoře Jihomoravského kraje z programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017. Opravou těchto místních památek bylo zabráněno jejich zchátrání a obnoveny jejich prezentační hodnoty.

V prázdninovém termínu proběhlo restaurování památkově chráněného sloupu se sochu Panny Marie v Kyjově-Bohuslavicích. Opět bylo provedeno očištění, zbavení mechu a jiných nečistot, odstranění nevhodných starších doplnění a zvětralých míst, doplnění chybějících částí umělým kamenem, zpevnění, lokální barevné retuše a ošetření proti mechům a nečistotám.

Na hranici katastrů Kyjov a Nětčice byl mírně odsunut kříž z roku 1859 u křižovatky na sídlišti U Vodojemu. V roce 2016 byla kovářsky opravena litinová část, včetně korpusu Krista. V letních měsících 2017 pak bylo provedeno samotné přesunutí pískovcového soklu a jeho restaurování. Současně byla zpět osazena již opravená litinová část s Kristem. Přesunutí bylo realizováno šikmo ke křižovatce, cca 3 metry od původního umístění. I když se objevovaly hlasy pro odsun kříže již v minulosti, bylo třeba tento přesun provést tak, aby nezasáhl nevhodně do připravované revitalizace této části sídliště U Vodojemu.

Na konci roku 2017 se Město Kyjov ještě částečně podílelo na obnově svatého obrázku Panny Marie v místní části Boršov, konkrétně nechalo vyrobit dřevěný podstavec, včetně oplechování pro nový obrázek.

Opravy prohlášených a neprohlášených památek v majetku města v roce 2016

V první polovině roku 2016 jsme nejprve nechali vyrobit nový vrcholový kříž z umělého pískovce na kříži z roku 1901 v trati Domácí v Kyjově-Boršově. Tento kříž byl v roce 2015 restaurován, při restaurování však bylo zjištěno, že vrcholový kříž je ve stavu, kdy se zcela rozpadá a jeho dlouhodobé zachování není možné. Navíc byl v minulosti po zásahu bleskem na vrcholu doplněn neodborně betonem. Proto byl celý vrcholový kříž vyroben nově a osazen na místo.

Další akcí bylo restaurování dvou objektů, a to pomníku Svatopluka Čecha z roku 1912 v městském parku a kříže z roku 1921 v Kyjově-Bohuslavicích. V obou případech se jednalo o restaurování pískovcových objektů, které byly především poškozeny působením povětrnostních vlivů a částečně také mechanicky. Obě místní památky byly očištěny, zbaveny mechu a jiných nečistot, odstraněna byla nevhodná starší doplnění, došlo k jejich zpevnění a rekonstrukci chybějících částí. Korpus Krista na kříži byl pozlacen. Oba objekty byly restaurovány díky finanční podpoře Jihomoravského kraje z programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016. Po restaurování již opět pomník Svatopluka Čecha plní čestnou funkci nositele názvu městského parku a přilehlé ulice, kříž z roku 1921, který byl vystavěn jako pomník padlým v 1. sv. válce, je plnohodnotným válečným hrobem, u kterého se v Den válečných veteránů kladou vzpomínkové věnce.

V prázdninovém termínu Město Kyjov dále finančně zabezpečilo čištění a znovuosazení 28 hraničních kamenů v městských lesích v oblasti Chřiby-Kameňák.

V roce 2016 byly na místo vykácených lip u ZŠ v Kyjově-Bohuslavicích vysazeny nové lípy svobody, Masarykova a legionářů. V minulosti byla u původních lip umístěna pamětní deska, která uváděla informace k těmto lípám. Po vysazení nových lip jsme tedy nechali doplnit text na pamětní desce o informace k této nové výsadbě.

Ke konci roku pak byla započata akce, které cílem je mírné odsunutí kříže z roku 1859 u křižovatky na sídlišti U Vodojemu. V roce 2016 byla kovářsky opravena litinová část, včetně korpusu Krista. V roce 2017 pak bude provedeno samotné přesunutí pískovcového soklu a jeho restaurování. Následně bude zpět osazena již opravená litinová část s Kristem.