Postup vlastníka při zamýšlené obnově kulturní památky nebo nemovitosti v MPZ apod.

Postup vlastníka při zamýšlené obnově kulturní památky nebo nemovitosti v Městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky apod. (činnost výkonného orgánu obce s rozšířenou působností Kyjov ve věci agendy státní památkové péče)

Jak postupovat při obnově kulturních památek a nemovitostí v Městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.

Podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. V případě nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se v památkově chráněných územích, je vlastník (správce, uživatel) povinen si předem vyžádat závazné stanovisko k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.

Postup vlastníka kulturní památky při zamýšlené obnově:

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování).

Úřad vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně). V závazném stanovisku se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za nichž lze tyto práce provést.

Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka výhodné, když požádá úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru obnovy. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci obnovy již podle předem stanovených podmínek, a tak má jistotu, že své finanční prostředky vkládá do přípravy obnovy kulturní památky hospodárným způsobem.

Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant s odborným pracovníkem NPÚ z hlediska splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumů, výzkumů a dokumentací archivovaných NPÚ ÚOP v Brně.

Jedná-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem kultury.

Upozornění na postup při podávání žádostí k vydání závazných stanovisek (ve věci agendy státní památkové péče)

Formuláře žádostí o závazná stanoviska dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, které jsou k dispozici na internetových stránkách MěÚ Kyjov, lze také vyzvednout na Městském úřadě Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování (Masarykovo náměstí 1, Kyjov, 3. NP, kancelář č. 46).

Žádost společně se všemi přílohami předávejte na podatelně Městského úřadu Kyjov (Masarykovo náměstí 30).

Co musí obsahovat žádosti o vydání závazného stanoviska:

Vlastník kulturní památky nebo objektu v památkové rezervaci, památkové zóně a ochranném pásmu, uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče především tyto údaje:

  • název a umístění objektu, památky,
  • popis současného stavu objektu, památky, s uvedením závad,
  • předpokládaný rozsah obnovy nebo novostavby,

K žádosti je vhodné přiložit následující materiály:

  • Aktuální list vlastnictví, včetně plných mocí všech vlastníků s uvedením jejich souhlasu s požadovanou změnou.
  • Zpracovaná dokumentace dle stupně řízení (územní řízení, stavební řízení).
  • Fotodokumentaci.
  • Pro řízení, která předcházejí vydání závazného stanoviska, je možné doložit i odborná vyjádření posuzující stav střešních konstrukcí, stav komínových těles, stav nosných zdí a podobně, popřípadě předchozí rozhodnutí orgánů státní památkové péče.

Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování musí obsahovat:

  • název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
  • popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
  • navrhovaný způsob restaurátorského zásahu!