Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury oznamuje, že ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude v roce 2024 vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování oznámil vyhlášení dotačního titulu na rok 2023 „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Městský úřad Kyjov přijal od Ministerstva kultury administrování tohoto dotačního programu zaměřeného na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru.

Obci s rozšířenou působností Kyjov byla na r. 2023 přidělena celková finanční kvóta ve výši 354.000,- Kč.

Termín uzávěrky příjmu žádostí byl do 28. 2. 2023.

Předloženy ke dni 28. 2. 2023 byly 3 žádosti. Všechny byly posouzeny z hlediska věcného a formálního a shledány v pořádku. Celková finanční potřeba žádostí byla 522.000,- Kč. Pracovní skupina byla seznámena s faktem, že požadovaná částka převyšuje částku k rozdělení, došlo tedy ke snížení dotační částky u všech žádostí. 

 Konečný návrh rozdělení finančních prostředků:
 

Obec s rozšířenou působnostíKyjov
Kvóta podpory stanovená ORP pro rok 2023 (částka v tis. Kč)354,0
ŽadatelPamátkaNázev akce obnovy

Požadovaný 

příspěvek (v tis. Kč)

Návrh 

příspěvku (v tis. Kč)

Město ŽdániceKaple Panny Marie, rejstř. č. 37990/7-2509Obnova kaple Panny Marie ve Ždánicích100,080,0

Římskokatolická farnost 

Milotice u Kyjova

Socha sv. Josefa, rejstř. č. 7-2327; 

Socha sv. Vendelína, rejstř. č. 7-2329

Restaurování barokních soch sv. Josefa a Vendelína214,0134,0
Obec ŽarošiceKříž, rejstř. č. 38744/7-2443Restaurování kříže Ferdinanda Tiesenhausena208,0140,0
  Celkem522,0354,0

V souladu s podmínkami programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ byly žádosti za náš obvod obce s rozšířenou působností Kyjov předány v termínu do 31. 3. 2023 Ministerstvu kultury.

Dne 25. 10. 2023 zapsal: Mgr. Martin Půček

Přílohy programu pro rok 2023

Závěrečné zprávy o rozdělení prostředků z programu v minulých letech