Seznam kulturních památek, památkových zón a ochranných pásem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov

Městský úřad Kyjov jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vede seznamy kulturních památek svého územního obvodu.

Tento seznam kulturních památek správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kyjov je veřejně přístupný, jde-li o údaje o nemovitých kulturních památkách. V případě údajů o movitých kulturních památkách mohou do seznamu kulturních nahlížet vlastník movité kulturní památky, osoby při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, osoby pro studijní účely na základě písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou učinit pouze s písemným souhlasem vlastníka.


Ústřední seznam kulturních památek ČR je veden na serveru Národního památkového ústavu:

https://pamatkovykatalog.cz 


Na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kyjov se dále nachází tyto městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek:

Městská památková zóna - MPZ

Kyjov (Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny č. 250/1995 Sb.)

Ochranné pásmo - OP

Vlkoš u Kyjova - ochranné pásmo kulturní památky - kostela Nanebevzetí Panny Marie (rozhodnutí Okresního úřadu Hodonín ze dne 7. 3. 1996, č.j.: 0001902/RRR/96)

Milotice - ochranné pásmo národní kulturní památky - zámku, zámeckého parku a bažantnice (rozhodnutí Okresního úřadu Hodonín ze dne 30. 1. 1996, č.j.: 0002224/RRR/95 )

Moravany - ochranné pásmo národní kulturní památky - hradiska sv. Klimenta u Osvětiman

 

kyf0kvhb69
Mapa městské památkové zóny Kyjov
kyfa4zjzik
Mapa ochranného pásma kulturní památky - kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vlkoši
kyffklryiq
Mapa ochranného pásma národní kulturní památky - zámku, zámeckého parku a bažantnice v Miloticích
kyfw9n57zn
Mapa ochranného pásma národní kulturní památky - hradiska sv. Klimenta u Osvětiman