Vrácení řidičského oprávnění

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:11
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - výdej dokladů
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Vrácení řidičského oprávnění

Po uplynutí zákazu řízení/po upuštění zbytku sankce/trestu

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Pokud byl zákaz činnosti/trestu udělen na dobu 6 měsíců-1 rok žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • dopravně-psychologické vyšetření

Pokud byl zákaz činnosti/trestu udělen na dobu 1 rok a více žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • dopravně-psychologické vyšetření

Pokud od zadržení řidičského průkazu/nabytí právní moci zákazu činnosti/trestu uplynul více než 1 rok žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • dopravně-psychologické vyšetření,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení ne starší 60 dnů
 • Žadateli, kterému byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců, za skutek spáchaný od 1.7.2023, vzniká povinnost prokázat absolvování terapeutického programu

Pokud se prvožadatel ve zkušební době 2 roky dopustí přestupku ohodnocenému 6 body (spáchaného po 1.1.2024 včetně) doloží:

 • dopravně psychologický pohovor
 • školení začínajících řidičů
 • a je povinen do 3 měsíců ode dne doručení výzvy absolvovat DPP a ŠZŘ a nejpozději poslední den lhůty obojí potvrzení doručit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • Pokud tak řidič neučiní poslední den lhůty, tak následující den pozbývá řidičské oprávnění a je povinen tento den odevzdat řidičský průkaz, jinak se dopouští přestupku podle § 125c odst. 4 zákona 361 Sb.

 

Po 1 roce po pozbytí ŘO z důvodu dosažení 12 bodů

Žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • dopravně-psychologické vyšetření,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení ne starší 30 dnů

Po obnovení zdravotní způsobilosti

Žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas)
 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dnů, vydaný posuzujícím lékařem
 • pokud od odnětí řidičského oprávnění pro   ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky, doloží doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ne starší 30 dní

 

 

 

Ustanovení § 102 odst. 5 zákona     č. 361/2000 Sb.          ( Novela k 1.1.2024 )

Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, pro jehož účely se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. Pokud se rozsudek nebo rozhodnutí vztahuje ke skutku, za který byl žadateli zadržen řidičský průkaz, plyne tato doba ode dne zadržení řidičského průkazu. Žadatel, kterému byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců, který se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázal, že po dobu nejméně 18 měsíců nebude takovou činnost vykonávat, nebo kterému byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d), musí prokázat též absolvování terapeutického programu podle § 102a. Prokázat absolvování terapeutického programu musí žadatel též v případě, bylo-li státním zástupcem nebo soudem uloženo jeho absolvování podle zvláštního právního předpisu.

V rámci novelizace k datu 1. 1. 2024 se mění i podmínky týkající se vrácení řidičského oprávnění, které řidič pozbyl podle § 94a zákona č. 361/2000 Sb. Pokud od právní moci rozhodnutí, na základě něhož řidič pozbyl řidičské oprávnění, uplynula doba delší než 1 rok, byl řidič povinen prokázat odbornou a zdravotní způsobilost. Nově se zohlední i doba zadržení řidičského průkazu.

Jinými slovy, pokud byl řidiči v souvislosti se skutkem, za něhož mu byl zadržen řidičský průkaz, pravomocně uložen trest či správní trest zákazu činnosti, jehož důsledkem bylo pozbytí řidičského oprávnění, do doby delší než 1 rok stanovené pro prokázání odborné i zdravotní způsobilosti se započítá i doba zadržení řidičského průkazu.  Doba zadržení řidičského průkazu počíná běžet od data zadržení řidičského průkazu policistou zaznamenaného v registru řidičů.

Jelikož v dané věci nejsou stanovena žádná přechodná ustanovení, účinky znění § 102 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. se uplatní na každého žadatele o vrácení řidičského oprávnění, který žádost o vrácení řidičského oprávnění podá po datu 1. 1. 2024.

 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory