Řidičské oprávnění skupiny B v 17 letech s mentorem

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Řidičské oprávnění skupiny B v 17 letech s mentorem

Legislativa:  

  • § 83a zákona č. 361/2000 Sb. možnost udělení řidičského oprávnění skupiny B v 17 letech, tj. možnost řízení motorového vozidla do dosažení věku 18 let za podmínky doprovodu tzv. mentora.
  • Mentorem má být osoba, která bude nápomocna mladému řidiči osvojit si návyky v rámci provozu na pozemních komunikacích, vést ho a být mu dobrým rádcem při situacích, které ho v provozu na pozemních komunikacích mohou potkat. Aby bylo naplněno působení mentora, musí sedět na sedadla vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče, a jak již bylo výše uvedeno, v případě potřeby řidiči poskytnout radu.
  • Inspirací pro zavedení této novinky na území České republiky jsou pozitivní ohlasy ale především výsledky působení na mladé řidiče touto formou získané z jiných okolních států, kde je již tato forma, tj. získání řidičského oprávnění skupiny B v 17 letech a do 18 let řízení motorového vozidla s doprovodnou osobou.

Udělení řidičského oprávnění sk. B v 17 letech s mentorem může žadatel požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  • žadatelé, kteří již zahájili výuku a výcvik v autoškole v v roce 2023, mohou ukončit k dosažení věku 17 let v roce nadcházejícím, tj. v roce 2024.
  • žadatelé, kterým je 17 let v současné době, tak v příštím roce mohou ukončit výuku a výcvik v autoškole kdykoliv, samozřejmě za splnění příslušných hodin výuky a výcviku v autoškole.

Do dosažení věku 18 let může daný řidič řídit motorová vozidla zařazená do skupiny B pouze s mentorem

Mentor není podmínkou pro udělení řidičského oprávnění, ale pro řízení motorových vozidel. To znamená, že pokud při udělení řidičského oprávnění nebude podána žádost pro zápis mentora, řidičské oprávnění sedmnáctiletému žadateli bude uděleno.

V případě udělení řidičského oprávnění skupiny B 17 letému řidiči, zůstávají zachovány i veškeré rovnocennosti řidičského oprávnění k dané skupině B vyplývající z § 81 zákona č. 361/2000 Sb., tj. v řidičském průkazu budou v rámci rovnocennosti uvedeny skupiny řidičského oprávnění AM a B1. Sedmnáctiletý řidič je taktéž oprávněn řídit motocykly zařazené do skupiny A1, pokud jsou vybaveny automatickou převodovkou. K řízení motorových vozidel zařazených do těchto skupin vozidel není požadována přítomnost mentora.

Sdružená výuka a výcvik:

Řidičské oprávnění skupiny B v 17 letech bude moci být uděleno i žadateli, který absolvoval sdruženou výuku a výcvik pro skupiny řidičského oprávnění B a C.  Absolvování sdružené výuky a výcviku udělení řidičského oprávnění skupiny B nebrání.

Podmínky udělení řidičského oprávnění a možnost řízení motorových vozidel do 18 let věku s mentorem jsou samozřejmě i v tomto případě zachovány. Řidičské oprávnění skupiny C bude moci být žadateli uděleno až po dosažení věku stanoveného zákonem č. 361/2000 Sb. Pokud k datu podání žádosti o udělení řidičského oprávnění skupiny C od data zkoušky z oborné způsobilosti k řízení motorových vozidle uplyne doba delší než 6 měsíců (§ 92 odst. 4 písm. c zákona č. 361/2000 Sb.) bude muset absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§ 97 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.).

Žádost o zápis mentora

Žádost o zápis mentora může být podána zároveň se žádostí o udělení řidičského oprávnění. Taková žádost musí vždy obsahovat souhlas zákonného zástupce a zároveň i souhlas budoucího mentora

O zápisu mentora bude vyrozuměn jak sedmnáctiletý řidič, tak budoucí mentor. 

  • MENTOR - Držitel českého řidičského průkazu

může být pouze osoba, která splňuje následující podmínky:

a) bylo jí uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d) zákona č. 361/2000 Sb.,

d) nemá zadržený řidičský průkaz,

e) nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

f) souhlasí se zápisem v registru řidičů.

Splnění těchto podmínek ověří v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností.

  • MENTOR - držitel řidičského průkazu vydaného mimo Českou republiku

může být i osoba, která je držitelem řidičského průkazu vydaného mimo Českou republiku, ale pouze v případě, že je řidičský průkaz uznán k řízení motorových vozidel na území České republiky. Daná osoba musí naplnit stejné podmínky, jako držitel českého řidičského průkazu, a taktéž je plnit po celou dobu mentorství.

Co se týká naplnění podmínek uvedených pod písm. a) a b) výše uvedeného výčtu, tj.

  • bylo jí uděleno řidičské oprávnění skupiny B před více než 10 lety,
  • posledních 5 let nepřetržité disponuje řidičským oprávněním skupiny B,

prokazuje je daná osoba/mentor potvrzením vydaným státem, který vydal řidičský průkaz. Pokud vydávající stát požadované potvrzení nevydává, prokazuje daná osoba splnění výše uvedených podmínek „Čestným prohlášením“. Podpis na „Čestném prohlášení“ nemusí být úředně ověřen. Potvrzení i čestné prohlášení nesmí být k datu podání žádosti starší 3 měsíců.

Počet mentorů:

V registru řidičů mohou být k sedmnáctiletému řidiči v jednom okamžiku zapsáni pouze 4 mentoři. O každého mentora je vhodné, aby řidič požádal samostatně, tj. žádost o zápis mentora by měla být pro každého zvlášť. Co se týká mentora, tak pro něho počet sedmnáctiletých řidičů není omezen.

Zrušení mentora:

V průběhu doby do dosažení věku 18 let může dojít i k situaci, kdy bude zápis mentora zrušen. Tato skutečnost může nastat ve dvou případech:

1. Sedmnáctiletý řidič požádá o zrušení zápisu mentora. O zrušení zápisu mentora může řidič požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

2. Mentor přestane splňovat některou z podmínek, za nichž byl zapsán jako mentor (např. záznam přestupku, který je bodově ohodnocen). 

O zrušení zápisu mentora bude obecní úřad obce s rozšířenou působností informovat jak sedmnáctiletého řidiče, tak mentora. Právní účinky zrušení zápisu mentora nastávají v okamžiku doručení vyrozumění o zrušení zápisu mentora sedmnáctiletému řidiči. 

Následné podání žádosti o zápis mentora:

Sedmnáctiletý řidič může do dosažení věku 18 let kdykoliv požádat o zápis mentora, pokud v rozhodném okamžiku nemá 4 mentory. Žádost o zápis mentora může řidič podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost je podávána ve stejném rozsahu i obsahu – tj. je nutné o zápis mentora požádat a žádost musí být opatřena souhlasem, jak zákonného zástupce, tak mentora. Podpisy na žádosti nemusí být úředně ověřeny. Zápis mentora v registru řidičů je v tomto případě zpoplatněn.  Výše správního poplatku je 100 Kč.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory