Označení vozidel poskytovatele terénních sociálních služeb č. O 5c

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Speciální označení vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb O 5c

Označení č. O 5c je upraveno v § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“)

Každému žadateli (právnická/fyzická osoba), který splní níže uvedené podmínky pro vydání označení č. O 5c, může být vydáno toto označení.

Práva vázaná na užívání označení č. O 5c:
Z označení č. O 5c vyplývají registrovaným poskytovatelům terénních sociálních služeb následující práva, umožňující odstranění zábran při poskytování jejich služeb.
1. Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5c nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§ 67 odst. 5 zákona o silničním provozu).
2. Na vozidla označená označením č. O 5c se jako na vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb ve smyslu § 9 vyhlášky č. 294/2015 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky č. E 13 „jen zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“.

Vydávání označení č. O 5c:
1. O vydání označení č. O 5c rozhoduje ve správním řízení na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele (§ 67 odst. 1 zákona o silničním provozu). 
2. Označení č. O 5c může být vydáno pouze držiteli rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), které mj. obsahuje i údaj o formě poskytování dané služby (§ 81 odst. 2 písm. d) citovaného zákona).
3. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (ustanovení § 33 odst. 4 zákona o sociálních službách).
4. Žadatel, který je registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb, musí k žádosti o vydání označení č. O 5c přiložit:
a) je-li žadatelem fyzická osoba:
•průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
• rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby vydané krajským úřadem (zákon o sociálních službách) 
b) je-li žadatelem právnická osoba:
• výpis z obchodního rejstříku
• rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby vydané krajským úřadem (zákon o sociálních službách)
• seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5c, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci
5. Podmínky pro vydání označení č. O 5c musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení.

 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory