Označení vozidel poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR ŘIDIČŮ - příjem žádostí 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Označení vozidel poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b

Označení č. O 5b je upraveno v § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláškou č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“)

Každému žadateli (právnická/fyzická osoba), který splní níže uvedené podmínky pro vydání označení č. O 5b, může být vydáno toto označení.

Práva vázaná na užívání označení č. O 5b

Z označení č. O 5b vyplývají poskytovatelům domácí zdravotní péče následující práva, umožňující odstranění zábran při poskytování jejich služeb.
1. Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§ 67 odst. 5 zákona o silničním provozu).
2. Na vozidla označená označením č. O 5b se jako na vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče ve smyslu § 9 vyhlášky č. 294/2015 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky č. E 13 „jen zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“.

Vydávání označení č. O 5b

1. O vydání označení č. O 5b rozhoduje ve správním řízení na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele (§ 67 odst. 1 zákona o silničním provozu). Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí lze v souladu s § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
2. Označení č. O 5b může být vydáno pouze držiteli rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování domácí zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
3. Domácí zdravotní péčí je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče (ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách).
4. Žadatel, který je poskytovatelem domácí zdravotní péče, musí k žádosti o vydání označení č. O 5b přiložit
a) je-li žadatelem fyzická osoba:
• průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
• rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách) a
• adresu místa kontaktního pracoviště
b) je-li žadatelem právnická osoba:
• výpis z obchodního rejstříku
• rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách)
• seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5b, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci a
• adresu místa kontaktního pracoviště
5. Podmínky pro vydání označení č. O 5b musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení.

Podmínky užívání označení č. O 5b

1. Označení č. O 5b je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy je jeho užití spojeno s poskytováním domácí zdravotní péče.
2. Označení č. O 5b se vydává poskytovateli domácí zdravotní péče jako fyzické osobě/právnické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které poskytovatel domácí zdravotní péče v daném případě používá k přepravě, přičemž poskytovatel domácí zdravotní péče nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla. Neoprávněné použití označení č. O 5b, ať už poskytovatelem domácí zdravotní péče nebo jinou osobou je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích).
3. Přestane-li držitel označení č. O 5b splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly. O odevzdání označení č. O 5b vydá přejímající úředník potvrzení. Odevzdané označení obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží nebo znehodnotí. Při skartaci označení č. O 5b se postupuje podle skartačního řádu úřadu.
4. Dojde-li k poškození označení č. O 5b nebo jeho zničení, odevzdá jej jeho držitel obecnímu úřadu, který jej vydal. 
5. V případě zjištění, že držitel označení č. O 5b přestal splňovat podmínky pro vydání označení O 5b a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory