Registrace dovezeného vozidla

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Registrace dovezeného vozidla

Základní informace

Technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schvaluje kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Technická způsobilost každého dovezeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.

Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, jde-li o

a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen

 • ministerstvem,
 • orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo
 • orgánem jiného členského státu a uznán ministerstvem, nebo

b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena

 • obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo
 • orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.

Žádost o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat

 • druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, tovární značku a označení silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
 • údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z technických požadavků.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud

a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,

b) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech

c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany.

Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O, přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Splnění technických požadavků, se dokládá technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schválí, jsou-li splněny technické požadavky, které jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka a ostatní požadavky dle zákona.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla.

Kam se obrátit

Zápis do registru silničních vozidel provádí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je žadatel uvedený v žádosti jako vlastník silničního vozidla, nebo provozovatel se souhlasem vlastníka.

Podmínky pro registraci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla, pokud

technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,

 • je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
 • byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 • silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna postupem podle § 5 odst. 8,
 • provozovatel silničního vozidla má na území České republiky

1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo mu byl udělen azyl,

2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu,

 • jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a), nejde-li o nové vozidlo, a
 • nejde o neúplné silniční vozidlo

 Doklady nutné k vyplnění žádosti

 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat
 • údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, tovární značku silničního vozidla, jeho obchodní   označení a označení typu silničního vozidla, číslo schválení technické způsobilosti silničního  vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
 • údaje o vlastníkovi silničního vozidla,
 • údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla,
 • úředně ověřený podpis, je-li žádost podána v listinné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1. prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla schváleným ministerstvem, schváleným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech nebo schváleným orgánem jiného členského státu a uznaným ministerstvem,

2. osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech,

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, technický průkaz silničního vozidla vydaný jiným členským státem nebo obdobný doklad vydaný jiným než členským státem dokládající schválení typu vozidla podle bodu 1 nebo schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla podle bodu 2, nebo

4. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla,

 • doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku podle § 40; dokladem o technické prohlídce je

1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno, nemá-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a,

2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, má-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a odst. 1, nebo

3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, bylo-li toto vozidlo schváleno podle § 35,

 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, technický průkaz silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo registrované v jiném členském státě a nebyly-li tyto doklady odevzdány při schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla,

Správní poplatek

Správní poplatek je stanoven v položce 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Kyjov.

 • Motocykl do 50 cm3 – 300 Kč
 • Motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním vozíkem, motorové tříkolky a čtyřkolky – 500 Kč
 • Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč
 • Přípojné vozidlo do 750 kg včetně – 500 Kč
 • Přípojné vozidlo nad 750 kg – 700 Kč

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Od 01.01.2009 je vlastník povinen při první registraci nebo přeregistraci vozidel kategorie M1 a N1 uhradit emisní poplatek. Jeho výše závisí na plnění emisních limitů.

 • Euro 0 – 10.000 Kč
 • Euro 1 – 5.000 Kč
 • Euro 2 – 3.000 Kč

V případě elektronického podání žádosti se správní poplatek snižuje o 20%

Lhůty pro vyřízení

Úkony jsou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost lze podat elektronicky.

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky města Kyjova f28bdah

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory