Registrace nového vozidla

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Registrace nového vozidla

Základní informace

Situace se týká nového vozidla, které bylo prodáno v České republice výrobcem nebo akreditovaným zástupcem.

Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Kam se obrátit

Zápis do registru silničních vozidel provádí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Podmínky pro registraci

Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, se do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla zapíše, pokud

a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,

b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lze předložit i v elektronické podobě),

c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty,

d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky,

e) provozovatel silničního vozidla má na území České republiky

  • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo mu byl udělen azyl,
  • sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
  • odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu,

f) nejde o neúplné silniční vozidlo

Doklady nutné k vyplnění žádosti

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a)    doklad totožnosti žadatele

b)    doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

  • prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla schváleným ministerstvem, schváleným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech nebo schváleným orgánem jiného členského státu a uznaným ministerstvem,
  • osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech,

c) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

d) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu

Žádost o zápis silničního vozidla do registru musí obsahovat úředně ověřený podpis, je-li žádost podána v listinné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu.

Správní poplatek

Správní poplatek je stanoven v položce 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Kyjov.

  • Motocykl do 50 cm3 – 300 Kč
  • Motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním vozíkem, motorové tříkolky a čtyřkolky – 500Kč
  • Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč
  • Přípojné vozidlo do 750 kg včetně – 500 Kč
  • Přípojné vozidlo nad 750 kg – 700 Kč

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

V případě elektronického podání žádosti se správní poplatek snižuje o 20%

Lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případě většího počtu klientů před koncem úředních hodin bude žádost vyřízena v nejbližším možném termínu.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost lze podat elektronicky.

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky města Kyjova f28bdah.

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory