Registrace ukrajinských vozidel

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Registrace ukrajinských vozidel

Základní informace

Od 01.01.2024 mají občané Ukrajiny nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR, a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění.

Řízení neevidovaného ukrajinského vozidla bude od 01.01.2024 považováno za přestupek!

Kam se obrátit

Zápis do registru ukrajinských vozidel provádí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn jednat

Řidič smí řídit motorové vozidlo se státní poznávací značkou Ukrajiny, pouze pokud je v evidenci ukrajinských vozidel zapsána osoba, která se považuje za jeho provozovatele.

Zápis motorového vozidla s SPZ Ukrajiny do evidence ukrajinských vozidel se nevyžaduje:

  • je-li toto vozidlo v mezinárodním provozu a neřídí jej osoba, která může být považována za provozovatele vozidla zapsaného v evidenci ukrajinských vozidel,
  • jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana nebo uděleno vízum za účelem strpění v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a od udělení dočasné ochrany nebo tohoto víza neuplynulo více než 7 dní.

Za provozovatele může být považována pouze osoba, která je

  • občanem České republiky, nebo
  • cizincem, který má na území České republiky oprávnění k pobytu nad 90 dní nebo kterému byla Českou republikou udělena mezinárodní ochrana, nebo
  • cizincem, kterému byla podle tohoto zákona udělena dočasná ochrana nebo vízum za účelem strpění v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nebo
  • osobou, která má na území České republiky sídlo nebo odštěpný závod.

Podmínky pro registraci

Podmínky zápisu ukrajinského vozidla a osoby jeho provozovatele do evidence vozidel Ukrajiny jsou uvedeny v § 7j zákona č. 65/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Doklady nutné k vyplnění žádosti

K oznámení se dokládá:

  • ukrajinské osvědčení o registraci vozidla,
  • doklad totožnosti jednající osoby
  • pokud oznámení nepodá osoba, která má být zapsána jako provozovatel vozidla, její souhlas s úředně ověřeným podpisem

Žádost o zápis silničního vozidla do registru musí obsahovat úředně ověřený podpis, je-li žádost podána v listinné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu.

Správní poplatek

Bez správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případě většího počtu klientů před koncem úředních hodin bude žádost vyřízena v nejbližším možném termínu.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost nelze podat elektronicky.

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky města Kyjova f28bdah.

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě