Vyřazení silničního vozidla z provozu

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Vyřazení silničního vozidla z provozu a jeho ukončení

Základní informace

Vyřazení silničního vozidla z provozu, jeho prodloužení a ukončení.

Kam se obrátit

Vyřazení silničního vozidla provádí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206.

Ukončení vyřazeného silničního vozidla se provede pouze u toho obecního úřadu s rozšířenou působností, který vozidlo z provozu vyřadil.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu

a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo

b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem jeho vlastníka.

Doklady nutné k žádosti

Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

  • technický průkaz silničního vozidla
  • osvědčení o registraci silničního vozidla, a
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou

 Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí,

b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

 Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.

Správní poplatek

Správní poplatek je stanoven v položce 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Kyjov.

  • Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu - 200 Kč
  • Správní poplatek za zápis (zápis adresy a účelu vyřazeného vozidla) – 50 Kč
  • Správní poplatek za zachování RZ – 200 Kč

V případě elektronického podání žádosti se správní poplatek snižuje o 20%

Lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případě většího počtu klientů před koncem úředních hodin bude žádost vyřízena v nejbližším možném termínu.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost lze podat elektronicky.

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory