Zánik silničního vozidla

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Zánik silničního vozidla

Základní informace

Zánik silničního vozidla z provozu.

Kam se obrátit

Zánik silničního vozidla provádí kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

  • žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností bez odstranění svých podstatných částí,

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,

3. bylo zničeno, nebo

4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,

  • žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo
  • oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem jeho vlastníka.

Doklady nutné k žádosti

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k ekologické likvidaci nebo zániku vozidla. K žádosti přiloží

  • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, nebo
  • doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, nebo
  • doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo trestního řízení,
  • technický průkaz silničního vozidla,
  • osvědčení o registraci silničního vozidla a
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

Správní poplatek

Správní poplatek za zápis zániku silničního vozidla z provozu se nevybírá.

Lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případě většího počtu klientů před koncem úředních hodin bude žádost vyřízena v nejbližším možném termínu.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost lze podat elektronicky.

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory