Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Základní informace

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo

b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel (ukončení leasingu, atd.), evidenční kontrola se nevyžaduje!

Kam se obrátit

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem jeho vlastníka.

Doklady nutné k žádosti

K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží:

 • Doklad totožnosti
 • Při zastupování – dokument prokazující oprávnění k zastoupení – ověřená plná moc
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci silničního vozidla
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lze předložit i v elektronické podobě)
 • Provedenou evidenční kontrolu (ne starší než 1 rok) ověří úřad při vyřizování žádosti

V případě přechodu vlastnického práva i doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

K žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici.

Provedenou evidenční kontrolu (ne starší než 1 rok) ověří úřad při vyřizování žádosti

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu

Správní poplatek

Správní poplatek je stanoven v položce 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Kyjov.

 • Motocykl do 50 cm3 – 300 Kč
 • Motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním vozíkem, motorové tříkolky a čtyřkolky – 500Kč
 • Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč
 • Přípojné vozidlo do 750 kg včetně – 500 Kč
 • Přípojné vozidlo nad 750 kg – 700 Kč.

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Od 01.01.2009 je vlastník povinen při první registraci nebo přeregistraci vozidel kategorie M1 a N1 uhradit emisní poplatek. Jeho výše závisí na plnění emisních limitů.

 • Euro 0 – 10.000 Kč
 • Euro 1 – 5.000 Kč
 • Euro 2 – 3.000 Kč

V případě elektronického podání žádosti se správní poplatek snižuje o 20%

Lhůty pro vyřízení

Úkon je zpravidla vyřízen na počkání, pouze v případě většího počtu klientů před koncem úředních hodin bude žádost vyřízena v nejbližším možném termínu.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost lze podat elektronicky.

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky města Kyjova f28bdah

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory