Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Příjem platby místního poplatku

  • na účet vedený u ČSOB a. s., č. 127450885/0300
  • hotově úhradou složenky na pobočkách České pošty
  • na pokladnách Městského úřadu Kyjov                                                                                                      - budova radnice: přízemí “podatelna” nebo 2. patro dveře č. 37                                                        - budova Masarykovo náměstí č.p.1: přízemí “podatelna” nebo 1. patro, dveře č. 20

Prosíme občany o upřednostnění platby převodem na účet. Upozorňujeme na nutnost uvádět při úhradě variabilní symbol, bez něj nelze vaši platbu identifikovat.

Variabilní symbol máte stále stejný, nemění se v rámci let, jen ve výjimečných případech, které jsou s vámi řešeny, může dojít k jeho změně.

Variabilní symbol je uveden na složence, další informace k poplatku můžete získat na adrese viz níže.

Kontakty:

Městský úřad Kyjov, finanční odbor, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01  Kyjov

Právní předpisy, podle kterých správce poplatku - finanční odbor postupuje:

Dle Obecně závazné vyhlášky města Kyjova o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 3/2023  platí poplatek fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Tento místní poplatek platí také osoby s trvalým pobytem na adrese Masarykovo náměstí č.p. 30, Kyjov - ohlašovna MěÚ Kyjov.

Výše poplatku

750 Kč za osobu / rok750 Kč za byt, rodinný dům, stavbu pro rekreaci / rok

Splatnost

  • poplatek splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku

Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Povinnost ohlásit údaj, podle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Kyjova o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 3/2023 nebo změnu, se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

Ohlášení lze provést osobně nebo lze využít tiskopis Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který je potřeba odevzdat správci poplatku na výše uvedené adrese.

Poplatníkovi při ohlášení budou předány informace k platbě (variabilní symbol, číslo účtu, částka k úhradě).

Osvobození a úlevy

Veškeré druhy osvobození a úlev jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Kyjova o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 3/2023 čl. 7.

Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. prosince v příslušném kalendářním roce a důvod pro osvobození či úlevu musí prokázat. V případě nesplnění této povinnosti v uvedené lhůtě, nárok poplatníka na osvobození či úlevu od poplatku zaniká.

Odpovědné osoby

Odbor finanční

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě