Místní poplatek ze psů

Příjem platby místního poplatku

  • na účet vedený u ČSOB a. s., č. 127450885/0300
  • hotově úhradou složenky na pobočkách České pošty
  • na pokladnách Městského úřadu Kyjov                                                                                                      - budova radnice: přízemí “podatelna” nebo 2. patro dveře č. 37                                                        - budova Masarykovo náměstí č.p.1: přízemí “podatelna” nebo 1. patro, dveře č. 20

Prosíme občany o upřednostnění platby převodem na účet. Upozorňujeme na nutnost uvádět při úhradě variabilní symbol, bez něj nelze vaši platbu identifikovat. 

Variabilní symbol máte stále stejný, nemění se v rámci let, jen ve výjimečných případech, které jsou s vámi řešeny, může dojít k jeho změně.

Variabilní symbol je uveden na složence, podrobné informace k poplatku můžete získat na adrese viz níže.

Kontakty:

Městský úřad Kyjov, finanční odbor, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01  Kyjov

Právní předpisy, podle kterých správce poplatku - finanční odbor postupuje:

Dle Obecně závazné vyhlášky města Kyjova o místním poplatku ze psů č. 4/2023, platí poplatek ze psů držitel psa, který je přihlášen nebo má sídlo na území města Kyjova.

Výše poplatku

360 Kč  za psa v rodinném domě    + 500 Kč za dalšího psa 
360 Kč za psa v provozovnách práv. a fyz. podnikajících osob    + 500 Kč za dalšího  
900 Kč za psa v domě se dvěma a více byty    + 1000 Kč za dalšího 
200 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let    + 300 Kč za dalšího psa
360 Kč za psa chovaného na jiných místech      

Splatnost

  • poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku

Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Ohlášení lze provést osobně nebo je možné využít tiskopis Ohlášení k místnímu poplatku ze psů nebo Zánik místního poplatku ze psů, který držitel psa odevzdá správci poplatku na výše uvedené adrese.

Poplatníkovi při ohlášení k místnímu poplatku budou předány informace k platbě (variabilní symbol, číslo účtu, částka k úhradě).

Osvobození 

Veškeré druhy osvobození jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Kyjova o místním poplatku ze psů č. 4/2023, čl. 8.

Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě do 31. prosince v příslušném kalendářním roce a důvod pro osvobození musí prokázat.

V případě nesplnění této povinnosti v uvedené lhůtě, nárok poplatníka na osvobození od poplatku zaniká.

Odpovědné osoby

Odbor finanční

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě