Obecné přestupky

Městský úřad Kyjov, Odbor majetkoprávní, oddělení právní, zajišťuje výkon přestupkové agendy dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, v rozsahu své funkční příslušnosti dle vnitřního předpisu. Jde zejména o přestupky:

  • dle §§ 2 - 8 a § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
  • dle § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
  • dle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, pokud je přestupek oznámen Policií České republiky nebo obecní policií (nikoli kontrolním orgánem),
  • dle § 66d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  • dle § 23 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
  • dle § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
  • a další.

V rámci přestupkové agendy přestupky projednává, vede evidenci přestupků, přestupců a výkonu celé agendy.

Nejčastěji kladené dotazy

Kde lze oznámit spáchání přestupku?

Oznámení o spáchaném přestupku lze učinit:

- na policii ČR - orgán policie provede potřebné šetření včetně výslechu osob zúčastněných na incidentu, pořízení fotodokumentace a příp. zajištění dalších důkazů; tyto podklady následně předá spolu s oznámením přestupku správnímu orgánu,

- na Městském úřadě Kyjov, Odbor majetkoprávní, oddělení právní (správní orgán pro projednávání přestupků), Masarykovo nám. 18, 3. a 4. patro budovy lékárny Dr. Max, boční vchod (viz odpovědné osoby níže), a to osobně nebo zasláním Oznámení o přestupku.

Jaké sankce může uložit správní orgán v přestupkovém řízení?

V rámci přestupkového řízení lze pachateli rozhodnutím uložit tyto správní tresty:

- napomenutí,

- pokutu,

- zákaz činnosti (lze uložit jen tam, kde je to výslovně v zákoně stanoveno),

- propadnutí věci nebo náhradní hodnoty,

- zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

Správní orgán nemůže uložit pachateli, aby se osobě postižené přestupkem omluvil. Omluvy se lze domáhat jen soudně v občanskoprávním řízení. 

Lze v rámci přestupkového řízení řešit tzv. sousedské spory např. přesahování větví, obtěžování hlukem (pokud se nejedná o rušení nočního klidu), kouřem, pachem, pevnými a tekutými odpady apod.?

Tato problematika je upravena v rámci tzv. sousedských práv v § 1013 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory v oblasti sousedských práv rozhoduje soud na základ žaloby vlastníka v občanskoprávním řízení.

Projednává Městský úřad Kyjov pouze přestupky spáchané na území Kyjova?

Ne. Městský úřad Kyjov projednává na základě veřejnoprávních smluv o výkonu přestupkové agendy i přestupky spáchané na území jiných obcí namísto obecních úřadů těchto obcí.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory