Úsekové měření rychlosti

Úsekové měření rychlosti provádí Městská policie Kyjov. K měření rychlosti jízdy vozidel jsou využívány řádně ověřená a schválená měřidla, jejichž výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.

Městská policie Kyjov splňuje podmínku stanovenou § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, neboť měří rychlost jízdy výhradně na místech schválených Policií ČR.

Těmito místy jsou určené úseky v obcích:

  • Bohuslavice u Kyjova
  • Boršov u Kyjova
  • Nětčice u Kyjova
  • Brandlova ulice, Kyjov
  • Žádovice
  • Žarošice
  • Mouchnice
  • Vlkoš
  • Strážovice

Důvodem instalace úsekových měřičů rychlosti je snaha minimalizovat počty řidičů, kteří při jízdě překračují maximální povolenou rychlost a ohrožují tak chodce a ostatní účastníky silničního provozu.

Výkon přestupkové agendy na tomto úseku zajišťuje dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, Městský úřad, Odbor majetkoprávní, oddělení právní. Vede přestupkovou agendu, evidenci přestupků a přestupců, poskytuje konzultace občanům v oblasti těchto přestupků.

Nejčastěji kladené dotazy

Chci sdělit totožnost řidiče. Jak mám postupovat?

V případě, že provozovatel vozidla neuhradí ve lhůtě splatnosti určenou částku, může v této lhůtě (30 dní) sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku. Pro tyto účely je možné využít tiskopis „PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ“.

Jaké údaje musím k osobě řidiče uvést?

Aby mohla být osoba řidiče řádně identifikována, je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Na základě poskytnutých údajů správní orgán vyzve osobu řidiče k podání vysvětlení.

Jak se počítá splatnost určené částky?

Splatnost určené částky je 30 dnů ode dne doručení písemnosti. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení.

Neobdržel jsem spolu s výzvou k úhradě určené částky fotografii (záznam) z radaru.

Fotografie zobrazující zaznamenané vozidlo včetně osoby řidiče nejsou spolu s výzvou k úhradě určené částky zasílány. Fotografie jsou poskytovány na základě (nejlépe písemné) žádosti provozovatele vozidla. 

Jakým způsobem můžu uhradit určenou částku?

Bankovním převodem na účet vedený u ČSOB, a. s. – číslo účtu 127450885/0300. Je potřeba uvést variabilní symbol, který je uveden ve výzvě a je generován pro každou výzvu individuálně.

Na stejný účet je možné zaplatit určenou částku i poštovní poukázkou – tu je potřeba vyzvednout si na poště a vyplnit ji.

Určenou částku lze také zaplatit hotově na pokladnách Městského úřadu Kyjov, na budově radnice nebo budově na druhé straně náměstí (Masarykovo nám. 1), a to během úřední doby městského úřadu:

Po, St: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 h

Út, Čt: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 h

Pá: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:30 h

Stejně tak je možné zaplatit prostřednictvím QR kódu, který je uveden ve výzvě k úhradě určené částky.

Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou výrazně uvedeny ve výzvě k úhradě určené částky. Doporučujeme před odesláním platby důkladně zkontrolovat platební údaje – zejména číslo účtu a variabilní symbol.

Jaké sankce hrozí řidiči?

V případě, že osoba řidiče bude zjištěna, ve správním řízení se dle zákona o silničním provozu řidiči uloží na základě ustanovení § 125c odst. 5:

- pokuta ve výši 2 000 Kč až 5 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h v obci;

- pokuta ve výši 4 000 Kč až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci;

- pokuta ve výši 7 000 Kč až 25 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci.

V případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 40 km/h lze přestupek vyřešit také uložením pokuty příkazem na místě při osobní účasti řidiče. 

 Řidiči vozidla navíc budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče. 

Jaké sankce hrozí provozovateli v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?

V případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli uložena pokuta v rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, kdy dle zákona o silničním provozu se dle § 125c odst. 5 uloží:

- pokuta ve výši 2 000 Kč až 5 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h v obci;

- pokuta ve výši 4 000 Kč až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci;

- pokuta ve výši 7 000 Kč až 25 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci.

Provozovateli vozidla nebudou připsány body a přestupkové jednání nebude zaznamenáno do karty řidiče.

Co se stane v případě, kdy provozovatel vozidla určenou částku neuhradí, ani nesdělí údaje k osobě řidiče?

Správní orgán přestupek vůči neznámému řidiči odloží a následně přikročí k zahájení řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.

Uhradil jsem určenou částku po splatnosti. Jak dále postupovat?

Určená částka uhrazená po dni splatnosti se stává přeplatkem provozovatele vozidla dle ust. § 125h odst. 9 písm. a) zákona o silničním provozu. Vratitelný přeplatek správní orgán vrátí do 1 roku ode dne jeho vzniku. Tato lhůta neběží po dobu, kdy je vedeno řízení o přestupku, ve vztahu k němuž byla určená částka uhrazena (§ 125h odst. 10 písm. b) zákona o silničním provozu). O vrácení není třeba žádat.  

Uhradil jsem určenou částku v nižším rozsahu, než byla stanovena. Jak dále postupovat?

Určená částka uhrazená v nižší částce, než byla stanovena, se stává přeplatkem provozovatele vozidla dle ust. § 125h odst. 9 písm. c) zákona o silničním provozu. Vratitelný přeplatek správní orgán vrátí do 1 roku ode dne jeho vzniku. Tato lhůta neběží po dobu, kdy je vedeno řízení o přestupku, ve vztahu k němuž byla určená částka uhrazena (§ 125h odst. 10 písm. b) zákona o silničním provozu). O vrácení není třeba žádat.

Uhradil jsem určenou částku ve větším rozsahu, než byla stanovena. Jak dále postupovat?

Určená částka uhrazená ve lhůtě splatnosti, avšak ve větší výši, se v rozsahu přesahujícím stanovenou výši stává přeplatkem provozovatele vozidla dle ust. § 125 h odst. 9 písm. b) zákona o silničním provozu. Vratitelný přeplatek správní orgán vrátí do 2 měsíců ode dne jeho vzniku (§ 125h odst. 10 písm. a) zákona o silničním provozu). O vrácení není třeba žádat.

Kam mi přeplatek vrátíte?

Vratitelný přeplatek se vrací na účet, z něhož byla určená částka uhrazena. Nebyla-li poukázána bezhotovostním převodem, správní orgán vyzve provozovatele vozidla ke sdělení údajů potřebných pro vrácení přeplatku ve lhůtě 30 dnů. Vratitelný přeplatek nižší než 200 Kč se nevrací (§ 125h odst. 11 zákona o silničním provozu). Vratitelný přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu města uplynutím 3 měsíců ode dne marného uplynutí lhůty stanovené ve výzvě dle věty druhé (§ 125 h odst. 12 zákona o silničním provozu).

Proč jsem neobdržel výzvu k úhradě určené částky či jinou písemnost na adresu, kde se zdržuji?

Veškeré písemnosti jsou zasílány na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, zpravidla trvalého pobytu. V případě, že se na takové adrese osoba nezdržuje, je možné (a vhodné) zavést adresu pro doručování písemností prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel, na kterou bude následně doručováno.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory