Bydlení pro osoby v nepříznivé životní situaci - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Sociální bydlení – ul. Riegrova

lrz7ljq2aw

V objektu bývalého E-onu bylo vybudováno 10 malometrážních sociálních bytů. Jedná se o bytové jednotky 1+1 a 1+kk.

Na realizaci výstavby těchto bytů získalo město Kyjov dotaci. Na základě získané dotace je nutné dodržovat Specifická pravidla, kterými se řídí výběr nájemníků sociálního bydlení.

Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi a další specifikované cílové skupiny.

Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Výše nájemného je 61,10 Kč/m2 . Velkosti bytů se pohybují od 23 m² do 41,52 m². Nájem se tedy bude pohybovat od 1 406 Kč do 2 537 Kč měsíčně bez energií.

Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.

Kontakty:

  • Městský úřad Kyjov – Odbor sociálních věcí, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

Sociální pracovník:

Příjem žádostí:

Městské byty pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel

lt1depx393

Jedná se o 7 samostatných bytových jednotek, z  toho je 6 bytů 2 + kk a jeden byt 1 + kk. Tyto byty se nachází na Brandlově ulici čp. 127 v Kyjově.

Byty určené příjmově vymezené skupině osob, ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci – ztráta nebo absence bydlení, rozvod, přírodní katastrofa, domácí násilí, ztráta zaměstnání.

Využívají pomoc a podporu ze strany sociálních pracovníků města Kyjova, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Azylového domu CSS Kyjov, p. o. města Kyjova.

O přidělení daného bytu rozhoduje Odbor sociálních věcí města Kyjova na základě sociálního šetření 
a současné sociální situace žadatele. Smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu max. 3 let, cena nájmu 21,99 Kč za m².  Po uplynutí doby musí nájemci byt opustit.

Kontakty:

  • Městský úřad Kyjov – Odbor sociálních věcí Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

Sociální pracovník:

Příjem žádostí:

Přiložené soubory