Audit familyfriendlycommunity

Město Kyjov se v letošním roce zapojilo do auditu familyfriendlycommunity (AFFC).

Nejde o audit ve smyslu účetním či kontrolním, jak je tento pojem běžně vnímán. V tomto případě slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet nebo naslouchat. Jde o zapojení občanů Kyjova do pro-rodinné politiky města a společné hledání podnětů pro zlepšení života v našem městě.

Audit je rozdělen do sledování osmi životních fází – těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské škole, dítě školního věku, mladý člověk v procesu vzdělávání, období po aktivním rodičovství, senioři/rky a lidé se zvláštními potřebami.

Jak bude audit v našem městě probíhat?

V průběhu měsíce dubna a května bude probíhat mapování toho, co v Kyjově funguje v rámci rodinné politiky, co všechno nám město v této oblasti nabízí a v čem je pro občany přátelské. V měsíci červnu pak proběhne dotazníkové šetření on-line formou a také fyzicky, kdy bude možné dotazníky vyzvednout na podatelně Městského úřadu Kyjov. O samotném šetření budou občané informování prostřednictvím webu města, facebooku města i v červnovém čísle Kyjovských novin. Dva měsíce prázdnin budou věnovány především vyhodnocení získaných informací z dotazníků a podnětů občanů. V září pak zasedne pracovní skupina tvořená zástupci občanů různých věkových, zájmových a sociálních skupin. Tato se bude především zabývat získanými podněty ke zlepšení života ve městě. Všechny náměty na „zlepšení“ budou na podzim předloženy Radě města Kyjova a následně Zastupitelstvu města Kyjova, které rozhodne o tom, jaká opatření budou v průběhu tří let ve městě realizována.

Co audit městu a jeho občanům přinese?

Díky zapojení široké veřejnosti bude znát město reálné potřeby občanů Kyjova, a to například z oblasti bydlení, dopravy, dostupnosti služeb, poptávky po akcích, bezpečnosti aj.  Může jít o maličkosti, ale i o koncepční a dlouhodobé plány. Díky závazku města realizovat vybrané podněty bude městu propůjčen certifikát „Audit familyfriendlycommunity“ a pokud je město během tří let zrealizuje, získá jej trvale. To může městu přinést výhody při jednáních se stávajícími či potenciálními partnery a donátory a město bude mít „prestižní značku“ obce přátelské rodinám. 

Projekt je na samotném začátku. Se svými podněty, nápady i dotazy se můžete již nyní obracet na koordinátorku projektu Janu Novotnou, ja.novotna@mukyjov.cz.

    1w8z2bf34qw          

1w8z88egj6t                

Přiložené soubory