Silniční správní úřad pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace ve městě Kyjov, místních částí Nětčice, Boršov a Bohuslavice

Opravy a údržba místních komunikací, obnova dopravního značení – činnost vykonávají Technické služby Kyjov (Riegrova ul. 1370).

Zvláštní užívání místních komunikací (překopy komunikací, protlak, zábor, umístění inženýrských sítí, povolování sportovních a kulturních akcí, povolení výjimky v užívání místních komunikací,  atd.) – o povolení rozhoduje Odbor majetkoprávní MěÚ Kyjov (budova radnice, 1. patro, dv. č. 27). 

Parkovací karty do přesně vymezených zón placeného stání  – vydává Městský úřad Kyjov - podatelna v přízemí budovy radnice, č.p. 30 (čtvrtky).

Vyhrazená parkovací místa – o povolení rozhoduje Odbor majetkoprávní Měú Kyjov po předchozím projednání Radou města Kyjova (budova radnice, 1. patro, dv. č. 27), za dodržení pravidel pro povolování vyhrazených parkovacích míst na území města Kyjova (viz. příloha).

Místní a přechodná úprava provozu na místních komunikacích – stanovuje Odbor majetkoprávní MěÚ Kyjov (budova radnice, 1. patro, dv. č. 27). 

Omezení obecného užívání místních komunikací (objížďky, uzavírky) – o povolení rozhoduje Odbor majetkoprávní MěÚ (budova radnice, 1. patro, dv. č. 27).

Zřízení, úprava či zrušení připojení nemovitostí na místní komunikaci (zřízení sjezdů nebo nájezdů) – o povolení rozhoduje Odbor majetkoprávní MěÚ (budova radnice, 1. patro, dv. č. 27).

Veškeré správní úkony k silnicím II. a III. třídy (ne místní komunikace) – vykonává Odbor správních, dopravních a živnostenských agend (budova č.p. 1, přízemí).

Konání shromáždění na veřejném prostranství - oznámení shromažďuje odbor majetkoprávní.

Místní komunikace a jejich užívání

Pojem "Místní komunikace" je přesně uveden v § 6 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Místní komunikace lze užívat obecným způsobem, ale také zvláštní formou užívání (viz. § 25 stejného zákona), a to k pořádání akcí, ke stavební činnosti, k umístění dočasného zařízení, k vyhrazení parkování a k jiným potřebným účelům.
Povolení zvláštního užívání komunikace vydává MÚ Kyjov, odbor majetkoprávní po předložení Žádosti o zvláštní užívání komunikace (včetně stanovených příloh) a s tím spojený zábor veřejného prostranství a místních komunikací se oznamuje na tiskopise Oznámení o užívání veřejného prostranství (viz. příloha).

Náležitosti žádosti o zvláštní užívání komunikace upravuje § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění.

Vydání rozhodnutí zvláštního užívání komunikace se zpoplatňuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a to dle položky § 36 na dobu platnosti:

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní ve výši 100,- Kč,
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ve výši 500,- Kč,
  • na dobu delší než 6 měsíců ve výši 1000,- Kč.

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci  500,- Kč.  

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Předmětem poplatku není povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry    1200,- Kč

b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně       2500,- Kč  

c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných   přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností   povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)                 6 000,- Kč
Správní poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.     

Současně při podání žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace je třeba oznámit užívání veřejného prostranství na tiskopisu "Oznámení o užívání veřejného prostranství a ohlášení k místnímu poplatku" (viz. dokumenty ke stažení).

Na místních a veřejně přístupných účelových komunikací v k.ú. Kyjov, Nětčice, Boršov a Bohuslavice, kde je místní úpravou provozu stanoveno, která vozidla se mohou v daném úseku silnice pohybovat, lze udělit výjimku pro přepravu nadměrných vozidel (přesahující svojí délkou, hmotností, apod. stanovenou normu). 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory