O nás

Malé ohlédnutí

Městská policie Kyjov vznikla v roce 1992 na základě schválení obecně závazné vyhlášky č. 9 o zřízení městské policie městským zastupitelstvem. V tomto roce byli přijati do pracovního poměru 4 strážníci. K navýšení počtu strážníků docházelo postupně v následujících letech a v roce 1993 byl stanoven počet strážníků na 13 včetně zřízení funkce velitele městské policie. Od měsíce září tohoto roku byla zavedena nepřetržitá 24 hodinová služba.

Současnost

V současné době je u Městské policie Kyjov 18 strážníků včetně funkce velitele Městské policie. Chtěli bychom Vás zároveň požádat o Vaši pomoc a spolupráci, která jak doufáme, povede k bezpečnějšímu a klidnějšímu životu v našem městě. Zapojit se může každý. Třeba jen tím, že si budete více všímat svého okolí. Zpozorujete-li něco podle Vás podstatného, budeme rádi, když se o to s námi podělíte.

Strážníci

Strážníci jsou úředními osobami, a proto je na jejich výběr kladen velký důraz.

Podmínky pro vykonávání povolání strážníka:

  • bezúhonný a spolehlivý občan České republiky starší 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

Strážníkem obecní policie se může stát dle §4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů občan České republiky starší 18 let, který je bezúhonný, je spolehlivý, je zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Test, jímž se zjišťuje duševní způsobilost, je pro kyjovskou městskou policii zajišťován nejčastěji na policejní škole v Brně. Samotný test je náročný a vyčerpávající a trvá cca. čtyři hodiny v podobě písemných a ústních otázek. 

Odborné znalosti strážníka

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví obecně závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu jejich povinností a oprávnění. Odbornými předpoklady strážníka k výkonu jejich povinností a oprávnění je znalost ústavního pořádku České republiky a dalších 11 právních úprav. Výuka probíhá ve Vzdělávacím institutu Polis v Příbrami. Zde jsou strážníci připravováni po teoretické a praktické stránce. Součástí je také střelecká příprava a získání zbrojního průkazu po úspěšném absolvování zkoušek. Na závěr je před komisí Ministerstva vnitra na půdě Policejní akademie v Praze vykonána závěrečná zkouška. Tato závěrečná zkouška se pravidelně opakuje vždy po pěti letech jen pod jiným názvem. Tím je prolongační kurz.

První pomoc

Kurz první pomoci je obzvláště důležitý a nepostradatelný. Strážníci získávají mnoho teoretických a hlavně praktických zkušeností a dovedností. Strážník by měl zvládnout zajistit raněnému obnovení životních funkcí a přivolat odbornou pomoc. Tuto neodkladnou resuscitaci, při zástavě dechu a oběhu, by měl zvládnout ovšem každý. Nezapomínejte, že neposkytnutí první pomoci je trestné pro všechny.