Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov

Město Kyjov úspěšně ukončilo realizaci projektu „Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov“. Cílem projektu bylo prostřednictvím realizace celé řady opatření zaměřených na zefektivnění řízení, zkvalitnění komunikace a zvýšení odbornosti zaměstnanců zvýšit kvalitu služeb, spokojenost zaměstnanců a klientů úřadu. 

Projekt s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002965 byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost a byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen v lednu 2017 a realizační fázi ukončil ke konci dubna 2019.

V rámci jedné z aktivit projektu byla připravena dokumentace pro zavedení systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2015 založeném na procesním řízení a principu trvalého zlepšování. V závěru roku 2018 Město Kyjov získalo certifikát systému managementu kvality organizace pro výkon působnosti veřejné správy.  

Za účelem zlepšit komunikaci uvnitř úřadu a s jeho klienty byla vytvořena strategie komunikace a probíhaly vzdělávací aktivity v oblasti komunikace, kterých se zúčastnilo celkem 130 zaměstnanců úřadu. Současně se uskutečnilo intenzivní odborné vzdělávání 80 pracovníků úřadu se zaměřením na rozvoj znalostí aktuálních právních norem.  

Součástí projektu bylo zefektivnění systému hodnocení zaměstnanců dle metody 360 stupňů zpětná vazba a zaveden nový systém rozvoje zaměstnanců úřadu, který zohledňuje věk a generační potřeby zaměstnanců. V oblasti hodnocení bylo proškoleno 18 vedoucích pracovníků úřadu.   

Projekt pomohl městu nejen zlepšit komunikaci a kvalitu služeb úřadu pro občany, ale přispěl k rozpracování některých strategických projektů města. Vytvořena byla strategie připravující město Kyjov na zavedení principů SMART cities. Vznikl zásobník rozvojových projektů využívajících moderní technologie. Tyto projekty se průběžně realizují. Patří mezi ně změny ve vytápění a energetice města, organizaci dopravy, osvětlení, elektromobilita atp. Zájmem města Kyjov je pokračovat v přípravě a realizaci projektů, které povedou ke zvýšení spokojenosti obyvatel města a jeho návštěvníků.

opz

Přiložené soubory