Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Příjem platby místního poplatku

Dle Obecně závazné vyhlášky města Kyjova č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platí poplatek fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Tento místní poplatek platí také osoby s trvalým pobytem na adrese Masarykovo náměstí č.p. 30, Kyjov - ohlašovna MěÚ Kyjov.

Výše poplatku:    500 Kč za osobu / rok

                               500 Kč za byt, rodinný dům, stavbu pro rekreaci / rok

Splatnost:            nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku

Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.

Prosíme občany, aby upřednostnili platbu poplatku bankovním převodem na účet vedený u ČSOB a.s., č. 127450885/0300 na variabilní symbol uvedený na složence.

Hotově - úhradou složenky na pobočkách České pošty, případně na pokladnách Městského úřadu Kyjov:  

1/ Masarykovo náměstí č.p. 30 (budova radnice, přízemí vpravo na podatelně)    

2/ Masarykovo náměstí č.p. 1 (pokladna v 1. patře, dv. č. 20).    

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví k bytu, rodinnému domu nebo stavbě pro rekreaci.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Povinnost ohlásit údaj, podle čl. 4, odst. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky města Kyjova č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nebo změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

Ohlášení lze provést osobně nebo lze využít tiskopis “Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství”, který je potřeba odevzdat správci poplatku na výše uvedené adrese.

Poplatníkovi při ohlášení budou předány informace k platbě (variabilní symbol, číslo účtu, částka k úhradě).

Na další poplatkové období bude zaslána složenka na adresu trvalého pobytu nebo na kontaktní adresu.

Osvobození a úlevy

Veškeré druhy osvobození a úlev jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Kyjova č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v čl. 7.

Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. prosince v příslušném kalendářním roce a důvod pro osvobození či úlevu musí prokázat.

V případě nesplnění této povinnosti v uvedené lhůtě, nárok poplatníka na osvobození či úlevu od poplatku zaniká.   

Právní předpisy, podle kterých správce poplatku - finanční odbor postupuje

Platná Obecně závazná vyhláška města Kyjova o místních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědné osoby

Odbor finanční

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory