Proces komunitního plánování na Kyjovsku

Komunitně plánovat se na Kyjovsku začalo v r. 2007. Byly ustanoveny 3 pracovní skupiny ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb (dle oblastí podpory a péče) a Koordinační – řídící skupina, pověřená zadáváním a schvalováním postupu prací v rámci procesu KPSS, sledováním naplňování Komunitního plánu a přenosem informací k zástupcům měst, kteří mají rozhodovací pravomoci. Od roku 2017 plní funkci Koordinační - řídící skupiny Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova.

Na procesu KPSS se v současné době podílí cca 50 osob (odborníci z pomáhajících profesí - sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, pedagogové, speciální pedagogové a další přizvaní odborníci, zástupci měst a obcí, veřejnost a uživatelé sociálních služeb).

V rámci společných setkávání a na základě výzkumů a analýz realizovaných na území Kyjovska byl v roce 2010 vytvořen 1. komunitní plán – „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2012“, který schválila zastupitelstva všech 42 obcí Kyjovska. V následujících tříletých obdobích byly vytvořeny další komunitní plány.  

Komunitní plán sociálních služeb slouží jako závazný dokument o podobě sociálních služeb v dané lokalitě.

Vize komunitního plánování pro sociální oblast v regionu Kyjovska: Solidarita, sociální integrace, pomoc k svépomoci a vlastní zodpovědnost. 

Posláním komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska je podporovat takové aktivity, které povedou ke zlepšování kvality života občanů Kyjovska a posilování solidarity, sociální integrace, vlastní odpovědnosti.

V rámci aktivit KPSS chceme , aby:

  • si veřejnost uvědomila, že zde „potřební lidé“ žijí s námi (cílové skupiny specifikovány v Plánu),
  • poskytovatelé sociálních služeb a další odborníci tvořili spolupracující síť – dostupnou a efektivní (kvalita, návaznost, finance),
  • zadavatelé (zejména obce) věděli, kam rozumně rozdělit finance,
  • všichni, kdo potřebují „pomoc“ věděli, kde ji naleznou,
  • tato pomoc byla komplexní – tedy aby fungovala návaznost.

Chcete se aktivně zapojit do některé z pracovních skupin?

I. Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi

II. Senioři a osoby se zdravotním postižením

III. Osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením

Kontaktujte koordinátorku komunitního plánování sociálních služeb:

Přiložené soubory