Sociální služby - komunitní plánování

q4qjb0ajmz

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)   je jednou z metod, kterou lze efektivně rozvíjet sociální služby v rámci dané komunity/lokality   (obec, svazek obcí, kraj, apod.) tak, aby nabídka sociálních služeb co nejvíce odpovídala poptávce po těchto službách a finanční prostředky byly vynakládány efektivněji, tam kde je to skutečně potřebné.

Sociální službou   se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (např. z důvodu věku, zdravotního postižení, pro krizovou životní situaci) za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby pomáhají těmto lidem žít běžným životem - navštěvovat školy, pracovat, účastnit se kulturního života, starat se sám o sebe a o domácnost.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách   uvádí celkem 33 sociálních služeb, občané kyjovského regionu mohou využít více než polovinu z nich.

Pro rok 2020 byla Zastupitelstvem města Kyjova schválena tzv.  Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku – obec s rozšířenou působností Kyjov garantuje potřebnost těchto služeb a společně se všemi spádovými obcemi je finančně podporuje.  

Kyjovsko je územně vymezeno jako správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov, tvoří jej 42 obcí s celkovým počtem 55 461 obyvatel (k 31. 12. 2018). Z toho město Kyjov čítá na 11 186 obyvatel (k 1.1.2020).

Proces komunitního plánování sociálních služeb probíhá na Kyjovsku od r. 2007. Podílí se na něm více jak 50 osob, především v rámci Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova, Realizační skupiny KPSS a tří pracovních skupin (viz  organizační struktura ). Základním principem je spolupráce všech zainteresovaných v problematice sociálních služeb  na místní úrovni, jsou jimi:

  • Uživatelé   /potenciální uživatelé sociálních služeb = lidé využívající sociální služby, veřejnost
  • Poskytovatelé  sociálních služeb = prodávající, uskutečňující, dodávající sociální služby; nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace
  • Zadavatelé  sociálních služeb (subjekty, které služby platí, zřizují, zadávají, organizují, apod.; jsou odpovědni za zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb - úřady státní správy, samosprávy, volení zastupitelé, aj.; cílem zřizovatele je poskytovat občanům co nejkvalitnější služby co nejlevněji).