Úmrtí

úmrtí

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Vyřizovatel pohřbu odevzdá na matrice v místě úmrtí:

  • občanský průkaz zemřelého, popř. u cizince cestovní pas
  • doklad o stavu zemřelého: rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela - pokud je vdovec/vdova

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu?

Duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu vydá matriční úřad (v místě narození, sňatku, úmrtí) osobě, které se týká, popř. členům její rodiny – manželovi/manželce, rodiči, dítěti, prarodiči, vnukovi, vnučce, sourozenci nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc k vyřízení a vyzvednutí duplikátu s ověřeným podpisem, případně osobě, která prokáže oprávněný zájem. Je nutné předložit:

  • písemná žádost o vystavení matričního dokladu
  • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem, doklad prokazující oprávněný zájem)
  • správní poplatek 300,- Kč

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením (Apostille, legalizace, superlegalize) dle platných mezinárodních smluv.

Zhotovený rodný, oddací a úmrtní list pro použití v zahraničí vydá matriční úřad (podle místa matriční události) osobě, které se týká nebo oprávněné osobě (zákon č. 301/2000 Sb.) nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc s ověřeným podpisem.

K vystavení tohoto dokladu je nutné předložit na matrice v místě trvalého pobytu:

  • písemná žádost
  • platný občanský průkaz (popř. cestovní pas)
  • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem)
  • správní poplatek 300,- Kč v hotovosti

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě