Územní plán Archlebov

Územní plán Archlebov byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Archlebov byl vydán Zastupitelstvem obce Archlebov formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dne 31. 05. 2021 usnesením č. 261/21/Z15 a nabyl účinnosti dne 18. 06. 2021 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část