Územní studie - "Plocha smíšená obytná - venkovská - SV Z8", Archlebov

Územní studie byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).


Možnost využití územní studie byla schválena pořizovatelem dne 09.03.2022 (schválení územní studie). Data o územní studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 09.03.2022.

Územně plánovací podklad je v této podobě aktuální a platný.

Do územně plánovacího podkladu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování).

Přiložené soubory