Úplné znění po změně č. 1 ÚP Dambořice - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 1 Územního plánu Dambořice byla vydána Zastupitelstvem obce Dambořice formou opatření obecné povahy č. 1/2023 a nabyla účinnosti dne 15. 06. 2023. Právní stav po Změně č. 1 ÚP Dambořice nabyl účinnosti dne 15. 06. 2023.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část