Územní plán Dražůvky

Územní plán Dražůvky byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Dražůvky byl vydán Zastupitelstvem obce Dražůvky formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 30. 04. 2020 usnesením č. 3 a nabyl účinnosti dne 19. 05. 2020 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část