Úplné znění po změně č. 3 ÚP Kostelec - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 3 Územního plánu Kostelec byla vydána Zastupitelstvem obce Kostelec formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 21. 5. 2020 a nabyla účinnosti dne 5. 6. 2020. Právní stav po Změně č. 3 ÚP Kostelec nabyl účinosti dne 5. 6. 2020.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).
 

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část