Územní plán Kyjov

Územní plán Kyjov byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Kyjov byl vydán Zastupitelstvem města Kyjova formou opatření obecné povahy dne 16. 12. 2013 usnesením č. I/9 a nabyl účinnosti dne 07. 01. 2014 (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část

Grafická část, část Kyjov

Grafická část, část Bohuslavice