Územní plán Mouchnice

Územní plán Mouchnice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Mouchnice byl vydán Zastupitelstvem obce Mouchnice formou opatření obecné povahy dne 18. 08. 2010 usnesením č. 7/2010 v bodě 2 a nabyl účinnosti dne 22. 10. 2010 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část