Územní plán Ostrovánky

Územní plán Ostrovánky byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Ostrovánky byl vydán Zastupitelstvem obce Ostrovánky formou opatření obecné povahy dne 10. 10. 2008 a nabyl účinnosti dne 27. 10. 2008 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část