Úplné znění po změně č. 1 ÚP Šardice - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 1 Územního plánu Šardice byla vydána Zastupitelstvem obce Šardice formou opatření obecné povahy dne 24. 5. 2023 a nabyla účinnosti dne 19. 7. 2023.  Právní stav po Změně č. 1 ÚP Šardice nabyl účinnosti dne 19. 7. 2023.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část