Územní studie Šardice-Kostelisko, plocha obytná BI 12 - úprava I. etapy

Územní studie byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Možnost využití územní studie byla schválena pořizovatelem dne 01.09.2020 (schválení územní studie). Data o územní studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 01.09.2020.

Územně plánovací podklad je v této podobě aktuální a platný.

Do územně plánovacího podkladu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování).

Textová část

Grafická část