Územní plán Syrovín

Územní plán Syrovín byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Syrovín byl vydán Zastupitelstvem obce Syrovín formou opatření obecné povahy dne 06. 10. 2010 a nabyl účinnosti dne 19. 11. 2010. (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část