Změna č. 1 ÚP Těmice

Změna č. 1 Územního plánu Těmice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Těmice byla vydána Zastupitelstvem obce Těmice formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dne 14. 12. 2021 a nabyla účinnosti dne 31. 12. 2021. 


Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).
 

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část