Územní plán Věteřov

Územní plán Věteřov byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Věteřov byl vydán Zastupitelstvem obce Věteřov formou opatření obecné povahy č. 1/2016 dne 19. 4. 2016 a nabyl účinnosti dne 06. 05. 2016.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část