Územní studie Vracov - Olšíčka

Územní studie byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Možnost využití územní studie byla schválena pořizovatelem dne 23.08.2013. Data o územní studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 23.08.2013.
Data o aktuálnosti územní studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 25.06.2020.

Územně plánovací podklad je v této podobě aktuální a platný.

Do územně plánovacího podkladu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování).

Textová část

Grafická část