Územní plán Ždánice

Územní plán Ždánice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Ždánice byl vydán Zastupitelstvem města Ždánice formou opatření obecné povahy č. 1/2018 dne 12. 9. 2018 a nabyl účinnosti dne 06. 10. 2018 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část